Sidosyksikkö- ja sote-hankinnat korostuivat viime vuonna hankintojen valvonnassa

17.04.2024 10:29

Julkisten hankintojen valvonnassa näkyivät vuonna 2023 julkisuudessakin näkyvästi esillä olleet sidosyksikköhankinnat. Toimialoista painottuivat etenkin sosiaali- ja terveysala sekä rakentaminen. Tiedot selviävät Kilpailu- ja kuluttajaviraston raportista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on valvonut hankintalainsäädännön noudattamista vuodesta 2017. Valvonnan tehtävänä on varmistaa yleisen edun ja julkisten varojen käytön tehokkuuden kannalta keskeisten periaatteiden, kuten avoimuuden ja syrjimättömyyden, toteutuminen julkisissa hankinnoissa.

Si­do­syk­sik­kö­han­kin­nat laajasti esillä

Sidosyksikköhankinnat eli in-house-hankinnat korostuivat viime vuonna viraston valvontatoiminnassa. KKV teki vuoden aikana kaksi esitystä markkinaoikeudelle seuraamusten määräämiseksi tapauksissa, joissa hankintayksikkö oli tehnyt hankinnan sidosyksiköksi katsomaltaan yhtiöltä. KKV katsoi molemmissa esityksissään, ettei hankintayksiköllä ollut yhtiöön sidosyksikköaseman edellyttämää määräysvaltaa, minkä seurauksena hankinnassa oli kyse ilman hankintalain mukaista perustetta tehdystä suorahankinnasta.

Markkinaoikeus antoi maaliskuussa 2024 ratkaisun toiseen sidosyksikköaseman arviointia koskevaan asiaan. Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan, että Sarastia ei ollut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikkö, sillä hyvinvointialue ei käyttänyt edes yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa todellista määräysvaltaa yhtiöön. Palveluja ei siten voinut hankkia kilpailuttamatta.

Sote-sektori korostui valvonnassa

Viraston saamissa yhteydenotoissa ja vireille saatetuissa tapauksissa toimialoista korostuivat aiempien vuosien tapaan sosiaali- ja terveysalan hankinnat. Lisäksi uutena toimialana vuonna 2023 esiin nousi rakentaminen ja siihen liittyvä suunnittelu. KKV:n arvion mukaan näitä toimialoja koskevien hankintojen korostumiseen vaikutti alan toimijoiden oma aktiivisuus sekä se, että hankinnat ovat usein arvoltaan merkittäviä.

Vuoden 2022 alussa aloittaneet hyvinvointialueet ovat merkittäviä julkisia hankkijoita. Virasto selvitti viime vuonna yhteensä kymmentä hyvinvointialueiden hankintoihin liittyvää asiaa. KKV ja Verohallinto aloittivat myös vuonna 2023 hyvinvointialueilla kierroksen, jonka tarkoituksena on lisätä alueiden tietoisuutta harmaan talouden riskeistä ja torjuntakeinoista. Myös hankintojen valvonta on mukana tapaamisilla kertomassa valvontatoiminnosta sekä suorahankintoihin liittyvistä tyypillisimmistä ongelmista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto teki vuonna 2023 kaksi esitystä markkinaoikeudelle seuraamusmaksujen määräämiseksi laittomista suorahankinnoista. Lisäksi virasto antoi neljässä asiassa hallinnollista ohjausta hankintayksiköille. Viraston tekemät esitykset markkinaoikeudelle ja hallinnollisen ohjauksen päätökset löytyvät KKV:n verkkosivuilta.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää