Selvitys teiden hal­lin­nol­li­sis­ta luokista tarkastelee luokittelun kriteerejä

25.01.2024 08:39

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut selvityksen teiden hallinnollisista luokista. Selvityksessä tarkastellaan luokittelua ohjaavia käsitteitä ja niiden soveltamista käytännössä sekä hallinnollisten luokkien määrittämisen ja muuttamisen haasteita.

Selvitys on osa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin (503/2005) vuonna 2018 tehdyistä muutoksista johtuvia tarkastelutarpeita. Selvityksessä on myös annettu suosituksia jatkotoimenpiteiksi. 

Tien hallinnollinen luokitus kertoo tien omistuksesta ja ylläpitovastuusta. Teiden hallinnollisia luokkia on kolme:

1. valtion omistamat maantiet
2. kuntien omistamat kadut 
3. yksityisten omistamat yksityistiet.

Selvityksessä tunnistetaan hallinnollisten luokkien muutoksille useita haasteita. Selvityksen mukaan tulisi esimerkiksi parantaa yhteistä prosessiohjeistusta. Hallinnollisten luokkien muuttaminen vaatii myös rahoitusta.

Yleinen ja paikallinen liikenne ohjaavat teiden luokittelua

Teiden hallinnollisia luokkia ja niiden muutoksia ohjaavat käsitteet paikallinen liikenne ja yleinen liikenne. Käsitteiden määritelmät muodostavat kriteerit hallinnollisten luokkien muuttamiselle. 

Yleiselle liikenteelle tunnusomaista on henkilöpiirin laajuus ja rajoittamattomuus, eli tietä esimerkiksi käyttää säännöllisesti paljon henkilöitä, sillä on kaukoliikennettä ja seudullista liikennettä sekä tie on yhteys liikenteen solmupisteeseen. Väylävirasto arvioi yleisen liikenteen tarvetta säännöllisen henkilö- ja tavaraliikenteen, tien verkollisen aseman ja kausittaisen liikenteen kautta.

Paikallisella liikenteellä tarkoitetaan lyhytmatkaista liikennettä. Kun tiellä on paikallista liikennettä, se tulisi luokitella kaduksi. Liikenne on pääosin yksityistä, jos tie palvelee vain sen välittömän vaikutusalueen kiinteistöjen liikennetarvetta.

Selvityksen mukaan käsitteiden määritelmät ovat yleisesti ottaen riittävät tarkat, jotta tarve muuttaa tien hallinnollista luokkaa voidaan tunnistaa. Käytännössä liikenteen määrittely vaatii kuitenkin tarkkoja kriteerejä. Alueiden välisten erojen vuoksi kriteerit eivät voi olla kaikkialla samoja, mutta selvityksen mukaan yhteiset ohjeistukset edistäisivät määrittelyn läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi paikallista liikennettä määritettäessä tulee arvioida paikallisen liikenteen laatua. 

Hallinnollisten luokkien muutokset tapahtuvat hitaasti

Selvityksen mukaan teiden hallinnollisten luokkien muutokset tapahtuvat hitaasti ja vaativat prosessin sekä rahoitusta. Pääsääntöisesti muutos tapahtuu tiesuunnitelmalla tai kadunpitopäätöksellä. Usein muutokset teiden hallinnollisiin luokkiin tehdään esimerkiksi osana muita muutoksia asemakaavoihin. Selvityksen mukaan luokkien muutostarpeiden tunnistamisessa on jonkin verran alueellisia eroja.

Selvityksessä esitetään myös etenemisvaihtoehtoja maanteiden lakkauttamiselle, vanhentuneiden kaavojen uudistamiselle ja kadunpitopäätösten edistämiselle. Näistä maanteiden lakkauttaminen kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan vastuulle. Liikenne 12 -suunnitelman päivityksen yhteydessä on mahdollista käsitellä maantieverkon laajuutta valtakunnallisessa liikennejärjestelmässä ja linjata jatkotoimista.

Taustalla Liikenne 12 -suunnitelma

Vuonna 2021 hyväksytyssä valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa eli Liikenne 12 -suunnitelmassa on toimenpiteenä päivittää liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain edellyttämä maanteiden toiminnallinen luokitus vastaamaan nykytarpeita ja Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita.

Liikenne 12 -suunnitelman päivitystyö käynnistyi syksyllä 2023.

Mitä seuraavaksi?

Selvityksen tuloksia hyödynnetään Liikenne 12 -suunnitelman päivittämisessä. Selvitystä hyödynnetään myös mahdollisissa tulevissa säädöshankkeissa. Selvityksen toteutti Wuutis Oy.

Selvityksessä suositellaan useita jatkotoimia. Niitä on mahdollista tarkastella Liikenne 12 -suunnitelman päivityksen yhteydessä.

Lähde ja lisätietoja: liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää