Selvitys kartoittaa keinoja kotoperäisten kielten aseman vahvistamiseksi lainsäädännössä

07.05.2024 15:15

Oikeusministeriö on julkaissut selvityksen, joka käsittelee perustuslain näkökulmasta kieliryhmien oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Kieliryhmillä on laaja liikkumatila kehittää ja ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Julkinen valta voi tukea kieliryhmiä esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen sekä perusoikeus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan kautta.

Selvitys käsittelee erityisesti Suomen kotoperäisiä kieliä, joita ovat saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli, suomalainen viittomakieli ja suomenruotsalainen viittomakieli.

Kyse on lainopillisesta selvityksestä, jossa tarkastellaan, mitä perustuslaissa turvattu oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan tarkoittaa.  Lisäksi selvityksessä kartoitettiin keinoja, joilla kotoperäisten kielten asemaa voitaisiin lainsäädännössä vahvistaa. Perustuslain ohella selvitys tarkastelee kokonaisuutena kansallista lainsäädäntöä ja sen mahdollisia muutostarpeita. Selvityksen mukaan kotoperäisten kielten asemaa voitaisiin lainsäädännössä vahvistaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä tiedotusvälineiden osalta. Myös perustuslain yleinen turvaamisvelvoite tukee kielellisten oikeuksien edistämistä viranomaisten toiminnassa.

Vastuu kielen ja kulttuurin ylläpitämisestä ja kehittämisestä vä­hem­mis­tö­ryh­mil­lä

Vähemmistöryhmillä on laaja liikkumatila ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Julkisella vallalla ei ole yleistä velvoitetta osallistua kaikkien kielivähemmistöjen kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien tukemiseen. Keskeistä vähemmistökieliryhmän oikeuksien turvaamisen kannalta on se, edellyttääkö perustuslaki nimenomaisesti, että kieliryhmän kielellisistä oikeuksista säädetään tarkemmin lailla. Perustuslaki edellyttää sääntelyä saamelaisten ja viittomakielisten henkilöiden osalta. Kansainväliset sopimukset mahdollistavat sen, että vähemmistökieliä voidaan turvata eri tavoin esimerkiksi sen perusteella, kuinka paljon vähemmistökieltä puhutaan.

Selvityksen on tehnyt oikeusministeriön toimeksiannosta julkisoikeuden apulaisprofessori Maija Dahlberg Itä-Suomen yliopistosta. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan kielellisiä oikeuksia edistetään jatkamalla kansalliskielistrategiassa ja kielipoliittisessa ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista. Nyt julkaistu selvitys on osa kielipoliittisen ohjelman toimenpiteitä.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää