Hallituksen esitys: Saamelaisten it­se­mää­rää­mi­soi­keus ja itsehallinto vahvistuvat

17.11.2022 16:14

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen saamelaiskäräjälain muutoksiksi. Esityksen tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä.

- Eduskunnalle on annettu tärkeä lakiehdotus. Tällä uudistuksella Suomi vastaisi kansainvälisten ihmisoikeuksia valvovien elinten kritiikkiin saamelaisten oikeuksien loukkauksista, turvaisi jatkossa täysimääräisesti saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet sekä takaisi saamelaisten kulttuurin elinvoimaisuuden säilymisen, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla on kotiseutualueellaan kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa. Nykyinen saamelaiskäräjälaki on vuodelta 1995 ja on muun muassa vaaleihin liittyvien säädösten osalta vanhentunut. Suomi on myös saanut moitteita YK:n ihmisoikeussopimuksia valvovilta elimiltä saamelaisten kansalais- ja poliittisten oikeuksien loukkaamisesta.

Esityksen kiireellisimpänä tavoitteena onkin saamelaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen sekä vaaliluetteloon merkitsemisen edellytysten uudistaminen. Saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana itse määrittää oman itsehallintoelimensä rakenteet lujitetaan. Jatkossa vaaliluettelon osalta on kyse vain oikeudesta äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjien vaaleissa eikä siitä, ketä voidaan pitää saamelaisena. Säännös vastaa pitkälti vuonna 2017 alustavasti vahvistetun pohjoismaisen saamelaissopimuksen määräystä saamelaiskäräjien äänestysluettelosta. Itsenäinen ja riippumaton muutoksenhakulautakunta toimisi ensimmäisenä muutoksenhakuasteena vaaliluetteloa koskevissa asioissa. Lisäksi äänestämistä saamelaiskäräjävaaleissa helpotetaan eri tavoin. 

Muita keskeisiä ehdotuksia:

  • viranomaisten neuvotteluvelvoitetta vahvistetaan
  • saamelaisten oikeuksien huomioon ottamisesta viranomaisten toiminnassa säädettään tarkemmin
  • saamelaiskäräjien toimivaltasäännöstä kehitetään ja lain tarkoituspykälään lisätään viittaus saamelaisten itsemääräämisoikeuteen sekä
  • kaksisataaviisikymmentä äänioikeutettua saamelaista voi jatkossa tehdä aloitteen saamelaiskäräjille sen tehtäviin kuuluvassa asiassa. 

Esitys on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa, ja se on valmisteltu oikeusministeriön vetämässä toimikunnassa, johon myös Saamelaiskäräjät osallistui. Esityksen toteutuessa Suomen lainsäädäntö on sopusoinnussa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa ja ottaa huomioon kansainvälisen oikeuden tasolla viime vuosikymmeninä tapahtuneen kehityksen. Esitys lähetetään vielä hyväksyttäväksi myös Saamelaiskäräjille.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2023, mutta uusia vaalisäännöksiä ei ehditä soveltaa vielä vuoden 2023 saamelaiskäräjävaaleihin.

Esitys hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa äänin 11 – 3.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää