Poroalueen sääolosuhteet tarkkailun alla

21.03.2024 10:38

Maa- ja metsätalousministeriö on vastaanottanut Paliskuntain yhdistykseltä ilmoituksen, jossa pyydetään porovahinkoasetuksen mukaista olosuhdeselvitystä. Tämänhetkisen tiedon valossa ministeriö ei pidä selvitystä tarpeellisena, mutta seuraa tilannetta ja arvioi olosuhteet uudelleen tarvittaessa.

Paliskuntain yhdistyksen lähettämässä ilmoituksessa ministeriölle ei kerrota välittömästi tapahtuneista vahingoista, jotka voitaisiin todentaa tutkimuksella. Sen sijaan ilmoituksessa kuvataan poronhoitoalueen olosuhteiden muutoksia ja ennakoitua tulevaa vahinkoa, kuten mahdollista vasatuoton vähenemistä.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) pitää silmällä tilanteen kehittymistä ja arvioi olosuhteet uudelleen, jos esimerkiksi kuolleita eläimiä tai muita tuhoja havaitaan muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Tärkeitä merkkejä mahdollisista vahingoista saadaan syksyllä 2024 teurastustietojen myötä sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tämän talven porotilastoista.

Poronhoitoalueen olosuhteiden muutokset eivät automaattisesti johda vahingonkorvauksiin. Järjestelyä on toistaiseksi käytetty korvauksiin vain yhden kerran, talven 2019/2020 olosuhteissa, jolloin noin 40 % porotalouden teurastuotosta menetettiin.  Porovahinkolaki ja -asetus on korvausjärjestelmä, jonka tarkoitus on toimia niin, että poikkeukselliset eläintaudit tai luonnontuhot eivät vaarantaisi elinkeinon jatkuvuutta.

Ministeriö kehittää seurantaa LUKE:n kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö seuraa poronhoitoalueen sää- ja laidunolosuhteita. Seuranta perustuu Ilmatieteen laitoksen kuukausitilastoihin ja ajoittaisiin Luonnonvarakeskuksen (LUKE) sääyhteenvetoihin. Olosuhdeseurannan tarkoituksena on varmistaa poronhoidon talvituhoja varten sovellettavan lainsäädännön (”Porovahinkolaki” ja ”-asetus”) edellyttämä vallinneiden olosuhteiden ja niiden aiheuttamien haittavaikutusten huomioon ottaminen. Ministeriö myös jatkaa ja kehittää sää- ja luonnonolosuhteiden seurantaa yhteistyössä LUKE:n kanssa, ja tavoitteena on parantaa tiedon siirtoa LUKE:lta ministeriöön syksystä 2024 alkaen.

Lisätietoja:

Lainsäädäntö: Porovahinkoja koskevan lainsäädännön tarkoituksena on porovahinkolain perustelujen mukaan ”mahdollistaa menettely, jolla voitaisiin nopeasti ottaa katastrofin tapahduttua käyttöön korvausjärjestelmä, jolla turvataan elinkeinon jatkumisen edellytykset” (HE 247/2010 vp). Lisäksi hallituksen esityksessä todetaan, että ”luomalla korvausjärjestelmä tuhojen varalle varaudutaan siihen, etteivät yllättävät tuhot vie kokonaan mahdollisuuksia jatkaa elinkeinon harjoittamista.” 

Talviolosuhteiden seurannan historiasta: Poronhoitoalueen laidunolosuhteita koskeva selvitys tai toteaminen ei johda automaattisesti vahinkokorvauksiin. Porovahinkoasetuksen 2 ja 3 §:n mukaiset ilmoitukset/selvitykset: 

  • porovahinkolain ja -asetuksen mukaisia ilmoituksia sään tai luonnonolosuhdemuutoksista on paliskunnilta saatu kolme kertaa (kevät 2017, talvi 2019/2020 ja talvi 2021/2022):
    • kerran (kevät 2017) MMM ei ole päättänyt käynnistää selvitystä olosuhdeilmoituksen pohjalta
    • kaksi kertaa MMM on päättänyt toteuttaa olosuhdeselvityksen.

Porovahinkoasetuksen 3 ja 5 §:n mukaiset menettelyt ja arvioiminen: Olosuhteiden muuttuminen korvaukseen oikeuttavaksi tuhoksi todetaan valtioneuvoston päätöksellä. Päätöstä edeltää Lapin ELY:n vahinkoarvio.

Lähde: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää