Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan lausunto ansiopäivärahan porrastamisesta ja eräistä muista muutoksista työt­tö­myys­tur­vaan on valmistunut

22.03.2024 15:10

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto ansiopäivärahan porrastamisesta ja eräistä muista muutoksista työttömyysturvaan on valmistunut. Valiokunnan mukaan lainmuutokset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Valiokunnan lausunto on yksimielinen.

Lakiehdotuksen mukaan ansiopäivärahan määrää porrastetaan niin, että ansiopäiväraha alenee työttömyyden pitkittyessä. Ansiopäiväraha on kuitenkin aina vähintään peruspäivärahan tai peruspäivärahan ja korotusosan suuruinen.

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin todennut, että työttömyysetuuksista työttömyyspäivärahan peruspäiväraha ja sitä suuruudeltaan vastaava ansiopäivärahan perusosa sekä työmarkkinatuki ovat perustuslain 19 §:n 2 momenttiin liittyviä sosiaaliturvan etuusjärjestelmiä. Valiokunta on siten ansiopäivärahan ansio-osan maksuajan lyhentämistä koskevaa sääntelyä arvioidessaan todennut, ettei ansiopäivärahan ansio-osaa koskeva muutosehdotus vaikuta perustuslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuun perustoimeentulon turvaan. Valiokunta ei ole pitänyt ehdotettua ansio-osan lyhentämistä ongelmallisena myöskään perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan kannalta. Samat arviot koskevat myös nyt ehdotettua sääntelyä ansiopäivärahan alentamisesta.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa käsitellään myös työssäoloehdon kertymistä palkkatuetussa työssä. Lakiehdotuksen mukaan palkkatuettu työ ei vastaisuudessa pääsääntöisesti kerrytä työssäoloehtoa. Valiokunnan mielestä sääntely ei ole ongelmallista yhdenvertaisuuden kannalta.  Valiokunta pitää kuitenkin perustellumpana, että palkkatuettu työ kerryttäisi ainakin osittain työssäoloehtoa ja ettei työssäoloehdon kertyminen olisi riippuvaista työn tukemisen muodosta.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 8/2024 vp​.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää