Pääs­tö­kaup­pa­lain­sää­dän­nön uudistaminen käynnistyy – valmistelun ohjausryhmä ja alatyöryhmät asetettu

24.11.2022 09:27

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut ohjausryhmän ja neljä alatyöryhmää valmistelemaan päästökauppalainsäädännön uudistamista. Ryhmien toimikausi on 1.12.2022–31.1.2023. Uudella lainsäädännöllä pannaan toimeen päästökauppaa koskevien direktiivien uudistukset.

Direktiivien toimeenpano edellyttää muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Kansallisesti päästökaupasta säädetään päästökauppalaissa ja laissa lentoliikenteen päästökaupasta. Koska päästökaupan soveltamisalaa ehdotetaan EU:n 55-valmiuspaketissa laajennettavaksi merkittävästi, on tarkoituksenmukaista valmistella kokonaan uusi, kaikki toimialat kattava päästökauppalaki. 

Ohjausryhmä vastaa säädösvalmistelun keskeisimmistä linjauksista ja seuraa hankkeen etenemistä. Sen sihteeristö valmistelee virkatyönä hallituksen esityksen ohjausryhmän ohjauksessa ja alatyöryhmien tuella. Ennen hallituksen esityksen valmistelua laaditaan arviointimuistiot direktiivin edellyttämästä sääntelystä, sääntelyvaihtoehdoista sekä muutosten vaikutuksista. 

Ohjausryhmän puheenjohtaja on teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen ja varapuheenjohtaja erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmän muut jäsenet ovat johtaja Päivi Antikainen (LVM) ja johtaja Niko-Matti Ronikonmäki (LVM), johtava asiantuntija Lotta Heikkonen (MMM), ympäristöneuvos Outi Honkatukia (YM), hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi (YM), lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen (VM), johtaja Tuulia Lepistö (Energiavirasto) ja verkostojohtaja Jarno Ilme (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom). 

Neljän alatyöryhmän tehtävänä on osallistua direktiivin toimeenpanon sääntelyvaihtoehtoja ja vaikutuksia koskevan arviomuistion valmisteluun sekä sektorinsa osuuteen hallituksen esityksen valmistelussa. Alatyöryhmien toimialat ovat 1) kiinteiden laitosten, 2) merenkulun, 3) lentoliikenteen sekä 4) liikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästökauppa. Säädöshankkeen yhteydessä kuullaan laajasti eri toimijoita sekä järjestetään sidosryhmätilaisuuksia.

EU:n pääs­tö­kaup­pa­di­rek­tii­vit uudistuvat osana 55-valmiuspaketin ehdotuksia

EU:n päästökauppajärjestelmä on keskeinen unionitason politiikkatoimi päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Sen piiriin kuuluvat tällä hetkellä suuret teollisuus- ja energiantuotantolaitokset sekä Euroopan talousalueen sisäinen lentoliikenne. 

Euroopan komissio kesällä 2021 antaman ns. 55-valmiuspaketin tavoitteena on saavuttaa EU:n tiukentuneet päästövähennystavoitteet. EU:n laajuisesti pyritään saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosentin päästövähennys vuoden 1990 tasosta sekä ilmastoneutraalius koko EU-tasolla vuoteen 2050 mennessä. Valmispakettiin sisältyy myös EU:n päästökauppadirektiivin muutosesitys ja ehdotus lentoliikenteen päästökaupasta. 

Direktiivien päivityksien myötä kiristetään kunnianhimon tasoa sekä laajennetaan päästökaupan vaikuttavuutta uusille toimialoille. Ehdotuksessa päästökauppadirektiivin soveltamisalaa laajennetaan sisällyttämällä meriliikenteen päästöt nykyiseen päästökauppaan sekä perustamalla tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästöille oma erillinen päästökauppajärjestelmä. Komission ehdotuksen mukaisesti muutokset tulisi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 31.12.2023 mennessä.

Lähdetietoja hankesivulta.

Lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää