Maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­ta puoltaa suden ja karhun suojelun lieventämistä

03.06.2024 10:36

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta kannattaa EU-komission aloitetta suden suojelutarpeen arvioinnista.

Valiokunnan lausunto valtioneuvoston selvityksestä Euroopan komission aloitteista Bernin sopimuksen muuttamiseksi suden osalta (E 18/2024) ja valtioneuvoston selvityksestä suurpetojen ennakkovaikuttamisesta (E 17/2024) valmistui 31.5.2024. Valiokunta antaa lausuntonsa suurelle valiokunnalle, joka päättää eduskunnan kannan asiaan. Lausuntoon sisältyi vihreiden ja vasemmiston eriävä mielipide.

Euroopan komissio käynnisti keväällä 2023 selvityksen suden suojelutarpeesta EU:ssa. Tekemänsä selvityksen perusteella komissio ehdottaa neuvoston päätökseksi EU:n kannan muodostamiseksi koskien Bernin sopimuksen liitteiden II ja III muuttamista. Ehdotuksen mukaan susi siirrettäisiin Bernin sopimuksen liitteestä II (tiukasti suojellut lajit) liitteeseen III (suojellut lajit).

Valtioneuvoston tavoin valiokunta kannattaa aloitetta suden suojelutarpeen arvioinnista Bernin sopimuksessa ja tukee komission ehdotusta EU:n kannaksi suden siirtämiseksi täysin rauhoitetuista lajeista suojeltaviin lajeihin. 

Valiokunta yhtyy myös valtioneuvoston kantaan EU:n luontodirektiivin liitteiden muuttamisen osalta. Valiokunta katsoo valtioneuvoston tavoin, että suden suojelutarpeen arvioinnin lisäksi tulee arvioida myös muiden suurpetokantojen suojelutarvetta.  Valiokunnan näkemyksen mukaan suden ja karhun lisäksi myös ilves tulee ottaa huomioon jatkotyössä.

Valiokunta korostaa, että hallitusohjelman mukaisesti suurpetopolitiikkaa on hoidettava tavalla, joka huomioi myös sosiaalisen kestokyvyn. Valiokunnan näkemyksen mukaan suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen edellytykset on turvattava. Valiokunta toteaa, että hallitusohjelman kirjauksia tulee toteuttaa myös nykyistä poikkeuslupiin perustuvaa järjestelmää kehittämällä.  

Valiokunta katsoo, että hallitulla metsästyksellä voidaan osallistaa metsästäjät suurpetokantojen hoitoon, ehkäistä ennalta suurpetojen laitonta tappamista, ylläpitää suurpetokantojen hoidon edellyttämiä metsästystaitoja ja siihen soveltuvia koiria sekä ylläpitää suurpetojen ihmisarkuutta ja hidastaa suurpetokantojen kasvua suurpetokantojen aiheuttamien sosiaalisten konfliktien vähentämiseksi. Metsästyksellä on rooli direktiivin toimeenpanossa, sillä hallittuun kannan säätelyyn ei metsästyksen ohella usein ole muuta tyydyttävää ratkaisua.​

Lue valiokunnan lausunto MmVL 10/2024 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää