Luon­non­suo­je­lu­lain luontotyyppien kartoitukset käynnistyvät

02.05.2024 18:25

Uusia suojelun kohteita ovat serpentiinikalliot ja rannikon avoimet dyynit.

ELY-keskukset ryhtyvät kesällä 2024 kartoittamaan uuden luonnonsuojelulain (9/2023) mukaisia luontotyyppejä. Uutena suojelukeinona on serpentiinikallioiden, -kivikoiden ja -soraikoiden sekä rannikon avoimien dyynien heikentämiskielto suoraan lain nojalla. ELY-keskukset tiedottavat maanomistajia heidän maillaan sijaitsevien luontotyyppien esiintymistä.

Viime vuonna uudistettuun luonnonsuojelulakiin lisättiin uutena luontotyyppien suojelukeinona heikentämiskielto suoraan lain nojalla. Näitä tiukasti suojeltuja luontotyyppejä on kaksi: serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot sekä rannikon avoimet dyynit. Nämä ovat Suomessa luontaisesti harvinaisia, pienialaisia ja ihmisen toimien vuoksi uhanalaistuneita luontotyyppejä.

Dyynimuodostumien levinneisyys painottuu Pohjanlahden rannikolle. Merkittäviä dyynisarjoja on myös Yyterinniemellä sekä Hankoniemellä. Suomen itäisimmät dyynit tunnetaan Kymenlaaksosta.
Serpentiinikallioita eli ultraemäksisiä kallioita, joilla kasvaa tällaiselle kasvualustalle sopeutuneita serpentiinikasveja, esiintyy harvinaisena etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Serpentiinikalliokeskittymiä on mm. Kaavilla, Kuhmossa, Paltamossa ja Keski-Lapissa.  
Vastuu tiukasti suojellun luontotyyppiesiintymän turvaamisesta on suoraan sillä, jonka toiminta luontotyyppiä voisi uhata. ELY-keskukset tiedottavat maanomistajia tai alueella toimintaa harjoittavaa tahoa luontotyyppiesiintymän sijainnista sekä toimenpiteistä, joiden voidaan katsoa heikentävän luontotyypin ominaispiirteitä. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi metsätalous, rakentaminen, maanpinnan muokkaaminen tai kallioperään kajoaminen. 

ELY-keskukset aloittavat kesällä 2024 myös rajauspäätöksellä suojeltavien luontotyyppien kartoitukset. Luonnonsuojelulain uudistuksen yhteydessä suojeltujen luontotyyppien joukkoon on lisätty kalkkikalliot, sisämaan tulvametsät ja harjumetsien valorinteet. Näiden lisäksi kartoitetaan mm. ketoja, tervaleppämetsiä ja pähkinäpensaikkoja. ELY-keskukset tiedottavat maanomistajia heidän mailleen kohdentuvista luontotyyppikartoituksista. 

Luontotyyppien esiintymiä tarkennetaan paik­ka­tie­toai­neis­ton perusteella

Suomen ympäristökeskus on koonnut ja julkaissut tiukasti suojeltujen luontotyyppien tunnetuista ja mahdollisista esiintymistä avoimet paikkatietoaineistot, joita ELY-keskukset käyttävät luontotyyppiesiintymien tarkentamiseksi maastokartoituksilla. 

Mahdollisia serpentiiniluontotyyppejä on paikkatietotarkastelussa tunnistettu reilut tuhat kohdetta, ja niiden yhteispinta-ala on yhteensä noin 1 600 hehtaaria. Näistä suojelemattomilla yksityismailla sijaitsee 460 hehtaaria. Avoimia dyynejä arvioidaan koko maassa olevan vain 500–600 hehtaaria, ja näistä jo 80 % sijaitsee suojelualueilla.  

Ympäristöministeriö ja Syke järjestävät 15.5.2024 koulutuksen tiukasti suojeltavien luontotyyppien tunnistamisesta ja niitä koskevista paikkatietoaineistoista. Koulutuksessa kerrotaan, miten ELY-keskukset tiedottavat maanomistajia heidän maillaan sijaitsevista tiukasti suojelluista luontotyypeistä ja ohjaavat niiden käyttöä. Koulutus järjestetään hybriditilaisuutena ympäristöministeriön Pankkisalissa ja Teamsilla. Tilaisuus on suunnattu ensi sijassa ELY-keskusten maastokartoittajille, mutta se on avoin myös kaikille asiasta kiinnostuneille.

Lähde ja lisätietoja: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää