Lohen tieteellinen kalastus käynnistyy tarkennetun suunnitelman mukaisesti

02.05.2024 08:37

Suomen suunnitelmaa on muutettu EU:n kalastuskomitean arvion perusteella. Lohen tieteellistä kalastusta voidaan harjoittaa 27.5.2024 alkaen erikseen nimetyillä 32 kaupallisella kalastusaluksella Ahvenanmereltä Merenkurkkuun ulottuvalla alueella.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti helmikuussa, että Suomi on lähettänyt lohen tieteellistä kalastusta koskevan suunnitelman Euroopan komissiolle. Lohen tieteellisen kalastuksen myötä saataisiin päätöksenteon tueksi ajantasaista tieteellistä tietoa Ljunganin lohen esiintymisestä Suomen rannikkokalastuksessa. 

Komission pyytämän EU:n tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) arvion mukaan Suomen tulee tarkentaa suunnitelmassaan tieteellisen kalastuksen perusteita, eikä siinä saa simuloida täysimittaista kalastusta. Suunnitelmassa on myös kuvattava, miten tieteellisessä kalastuksessa varmistetaan, että siihen osallistuvat noudattavat velvoitteita. Lisäksi tulee harkita mahdollisuutta vapauttaa villit lohet.

Ministeriön tarkennettu suunnitelma

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt komissiolle tiedoksi STECF:n arvion perusteella suunnitelmaan tekemänsä muutokset

Ministeriö on vähentänyt STECF:n arvion perusteella tieteelliseen kalastukseen osallistuvien alusten määrää ensin 45:stä 37:ään ja komission kanssa käytyjen epävirallisten neuvotteluiden perusteella edelleen 32:een. Tämä mahdollistaa edelleen sen, että tieteellisessä kalastuksessa kerätään edustava tieto alueellisesti riittävän kattavasti. 

Ministeriö on tarkentanut vastauksessaan myös, että tieteelliseen kalastukseen osallistuvat menettävät tieteellisen kalastuslupansa, mikäli he eivät noudata siihen osallistumisen velvoitteita. 

Lisäksi ministeriö on todennut, että villien lohien vapauttaminen ei ole mahdollista, koska niistä täytyy ottaa suomunäytteet alkuperän selvittämiseksi. Kansalliset ja EU-säädökset eivät salli vapauttamista tällaisissa tilanteissa.

Suunnitelman mukaan 32 vuonna 2022 tai 2023 vähintään 64 lohta kyseisellä merialueella saanutta kalastusalusta voi osallistua tieteelliseen kalastukseen 27.5.2024 alkaen.

Miten tieteellinen kalastus järjestetään käytännössä?

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää kyseisille 18 kaupalliselle kalastusalukselle tieteellistä kalastusta koskevat luvat Manner-Suomessa, ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus antaa luvat 14 maakunnan alueella kalastavalle alukselle.

Tieteelliseen kalastukseen osallistuvilta edellytetään, että he kirjaavat kaikkien saaliiksi saamiensa luonnonlohien osalta pyyntipaikan ja -ajan, painon, pituuden ja sukupuolen sekä ottavat suomunäytteet, joista analysoidaan lohien alkuperä ja saadaan tieto Ljunganin lohien mahdollisesta esiintymisestä saaliissa. 

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö on Perämeren eteläpuolella tarkoitettu ainoastaan sivusaaliille eli muu lohen kohdennettu kalastus kuin tieteellinen kalastus on kielletty. Muihin kalalajeihin (esim. siika, kuha, ahven) kohdistuvassa rysäkalastuksessa pyydykset tulee asettaa pyyntiin siten, että lohta voi tulla vain satunnaisena sivusaaliina.

Lähde ja lisätietoja: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää