Kunnilta ja hy­vin­voin­tia­lueil­ta pyydetään tietoja sote-uudistuksen rahoituksen siir­to­las­kel­mien oikaisemiseksi

06.06.2023 08:55

Valtiovarainministeriö pyytää tietoja kuntien ja kuntayhtymien vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstiedoissa olevista tekijöistä, jotka vääristävät merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmia. Tarkoituksena on oikaista kustannuksia niin, että ne vastaavat palvelujen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia yhdeltä vuodelta.

Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelman tarkoituksena on, että kunnista hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset ja rahoitus vastaavat yhden vuoden palveluiden järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Siirtolaskelmia merkittävästi vääristävien takautuvien ja kertaluonteisten erien oikaisemisesta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksilla.

​​​​​​​Lausuntokierros asetusluonnoksista päättyi 31. toukokuuta. Asetusmuutosten linjaamista varten odotetaan vaalien jälkeen muodostettavaa uutta hallitusta. Siksi kyselyyn sisältyvät erät ja niiden merkittävyyden kynnys on tässä vaiheessa muotoiltu siten, että tiedot saadaan tulevia linjauksia varten riittävän tarkalla tasolla riippumatta siitä, miten tuleva hallitus linjaa asetuksen sisällön.

Tiedot pyydetään kunnilta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kuntayhtymien osalta hyvinvointialueilta tai toimintaansa jatkavilta kuntayhtymiltä. Kyselyn määräaika on 30. kesäkuuta.

Pyydettävien tietojen merkittävyyden kynnystä on laskettu lausun­to­pa­laut­teen perusteella

Tiedot takautuvista palkkaharmonisaatiokustannuksista pyydetään ilman euromääräistä alarajaa. Muiden pyydettävien tietojen merkittävyyden kynnystä on laskettu lausuntopalautteen perusteella.

Laskelmia merkittävästi vääristävät tiedot pyydetään ilmoittamaan siltä osin kuin kyseisen kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöskirjauksen mukainen määrä ylittää 50 euroa asukasta kohden laskettuna. Tällöin erän vaikutus kunnan rahoitukseen on karkeasti arvioiden asukasta kohden noin 15 euroa tai enemmän. Koska uuden sääntelyn tarkoituksena on korjata laskelmista merkittävät vääristymät, kaikkia tietoja ei ole tarkoituksenmukaista kysyä ilman alarajaa. Jokaiseen tilinpäätösvuoteen sisältyy jonkin verran satunnaista vaihtelua.

Lausuntokierroksella olleessa asetusluonnoksessa merkittävyyden kynnyksenä oli 30 euroa asukasta kohden laskettu vaikutus kunnan valtionosuuteen. Tällöin merkittävyyden kynnyksen ylittävän tilinpäätöskirjauksen määrä kunnan tilinpäätöksessä olisi ollut noin 100 euroa asukasta kohden. Kyselyssä raja on lausuntopalautteen perusteella asetettu valtionosuusvaikutuksen sijaan tilinpäätöstiedon mukaisena euromääränä, jotta vastaajien olisi helpompi arvioida, mitkä tiedot tulee ilmoittaa.

Kyselyssä uutena eränä kertaluontoiset poistot ja ar­von­alen­tu­mi­set

Ehdotettuja laskemissa huomioon otettavia eriä pidettiin lausunnoissa yleisesti kattavina. Lausuntopalautteen perusteella uutena huomioon otettavana eränä pyydetään tiedot palveluluokille kirjatuista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kertaluontoisista poistoista ja arvonalentumisista.

Lausuntopalautteessa mainittiin myös useita muita yksittäisten kuntien tai alueiden kustannuksia tai sellaisia eriä, joiden suuruudesta ei ole saatavissa riittävän tarkkaa tietoa (esimerkiksi koronaepidemian vaikutukset). Myös ns. laaja-alaisten kuntayhtymien palkka- ja muiden perustamiskustannusten huomioon ottamista ehdotettua laajemmin esitettiin useissa lausunnoissa. Koska näiden erien huomioon ottaminen vaatisi siirtolaskelman periaatteita koskevia lainsäädäntömuutoksia, niitä ei ole otettu mukaan kyselyyn.

Tarkempaa ohjeistusta kyselyn täyttämiseen saa in­fo­ti­lai­suu­des­sa

Kuntien ja hyvinvointialueiden kuulemista menettelyn eri vaiheissa pidettiin lausunnoissa tärkeänä.

Valtiovarainministeriö järjestää kyselyyn vastaajille infotilaisuuden 9.6.2023 klo 9–10. Etäyhteydellä toteutettavassa tilaisuudessa esitellään kyselyä ja annetaan ohjeita sen täyttämiseksi.

Lähde ja lisätietoja: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää