Ku­lut­ta­ja-asia­mies puut­tui kah­den valokuitualan yri­tyk­sen toi­min­ta­ta­poi­hin ja laa­ti oh­jeis­tuk­sen koko alal­le

08.06.2023 10:31

Kuluttaja-asiamies on valvonut valokuituliittymien sopimusehtoja ja markkinointia aktiivisesti keväästä 2022 lähtien. Valokuitunen Oy ja Valoo Täyskuitu -palvelua tarjoava Adola Oy ovat kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta luvanneet korjata toimintatapojaan. Valvontatoimien pohjalta kuluttaja-asiamies on myös julkaissut ohjeistuksen koko alalle, jotta yritykset osaavat huomioida kuluttajansuojan vaatimukset paremmin.

Valokuitusopimuksissa haasteellista on erityisesti se, että tilatessaan valokuituliittymän kuluttaja ei välttämättä tiedä, tullaanko sitä rakentamaan.

- Va­lo­kui­tu­liit­ty­män ti­laus­so­pi­muk­sil­le on tyy­pil­lis­tä hank­keen epä­var­muus, mikä sy­sää ris­ke­jä ku­lut­ta­jan har­teil­le. Jot­ta so­pi­mus on koh­tuul­li­nen, os­a­puol­ten oi­keuk­sien ja vel­vol­li­suuk­sien tu­lee olla ta­sa­pai­nos­sa. Sik­si myös yri­tyk­sen vel­voit­teis­ta on so­vit­ta­va mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttaja-asiamies kehottaa valokuituyrityksiä perehtymään Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla toukokuussa 2023 julkaistuun ohjeistukseen ja tarvittaessa korjaamaan sopimusehtojaan, ehtokäytäntöjään ja markkinointiaan. Kuluttaja-asiamies tulee jatkossakin seuraamaan valokuitumarkkinoiden toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin.

Vuoden 2022 aikana kuluttaja-asiamies selvitti erityisesti Adolan ja Valokuitusen sopimusehtojen ja markkinoinnin ongelmia. Adola ei sopimusehdoissaan määritellyt yritystä sitovan rakentamispäätöksen ajankohtaa eikä liittymän toimituksen lopullista takarajaa.

Kuluttaja-asiamies piti myös molempien yritysten soveltamia purkumaksulausekkeita kohtuuttomina, sillä ne mahdollistivat täyttä liittymismaksua vastaavan purkumaksun veloittamisen jo ennen yrityksen sitovaa rakentamispäätöstä. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan purkumaksujen kohtuullisuutta tulee arvioida eri perustein ennen rakentamispäätöstä ja sen jälkeen. Ennen rakentamispäätöstä kuluttajalta voi veloittaa purkumaksuna ainoastaan välittömästi tilauksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut, eli esimerkiksi hallinnolliset käsittelykulut.

Kuluttaja-asiamies havaitsi puutteita molempien yritysten markkinoinnissa. Valoo Täyskuitu -liittymää markkinoitiin näkyvästi 0 euron hintaisena. Markkinoinnissa ei kuitenkaan annettu tietoa tarjouksen ehdollisuudesta eikä edellytetyn määräaikaisen laajakaistapalvelun kuukausi- ja kokonaishinnasta.

Myöskään Valokuitusen tarjoaman palvelun lopulliseen kokonaishintaan vaikuttavat tekijät eivät käyneet riittävän selvästi ilmi kaikesta yrityksen hintamarkkinoinnista. Jos palvelun markkinoinnissa annetaan hintaa koskevia tietoja, tulee aina kertoa myös palvelun lopullinen kokonaishinta tai jos se ei ole mahdollista, kokonaishinnan määräytymisen perusteet.

Sekä Adola että Valokuitunen sitoutuivat toteuttamaan kuluttaja-asiamiehen edellyttämät muutokset.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää