Komissio ehdottaa eurooppalaisten yri­tys­neu­vos­to­jen roolin vahvistamista – valtioneuvosto antoi eduskunnalle kantansa

05.04.2024 07:20

Valtioneuvosto tukee komission ehdotuksen tavoitetta puuttua epäkohtiin, joita eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevan direktiivin soveltamisessa on havaittu. Yritysten hallinnollisen taakan ja kustannusten lisääntymistä tulisi kuitenkin välttää.

Eurooppalaiset yritysneuvostot (European Works Council, EWC) edustavat eurooppalaisia työntekijöitä monikansallisissa yrityksissä. EU-direktiivillä on asetettu vähimmäisvaatimukset menettelyistä, jotka koskevat eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamista sekä niille tiedottamista ja niiden kuulemista ylikansallisissa kysymyksissä. Tällaisia ovat kysymykset, jotka vaikuttavat työntekijöihin koko yrityksessä tai vähintään kahdessa EU-/ETA-maassa. Direktiiviä sovelletaan yrityksiin, joissa on yli 1 000 työntekijää.

Komissio antoi 24.1.2024 ehdotuksen direktiivin muuttamisesta. Tarkoituksena on vahvistaa 
eurooppalaisten yritysneuvostojen roolia helpottamalla niiden perustamista, edistämällä aiempaa mielekkäämpää tiedottamista ja kuulemista sekä varmistamalla, että yritysneuvostoilla on tarvittavat valmiudet tehtäviensä hoitamiseen. Muutoksilla pyritään myös vahvistamaan sukupuolten tasapuolista edustusta eurooppalaisissa yritysneuvostoissa ja edistämään direktiivin tehokkaampaa täytäntöönpanoa.

Valtioneuvosto välttäisi yritysten hallinnollisen taakan lisäämistä

Valtioneuvosto tukee komission ehdotuksen tavoitetta puuttua sellaisiin epäkohtiin, joita direktiivin soveltamisessa on havaittu. Työelämässä epäselvyyttä on aiheuttanut esimerkiksi ylikansallisen kysymyksen määritelmä eli se, mistä asioista eurooppalaista yritysneuvostoa pitää tiedottaa ja kuulla. Tätä kysymystä pyritään direktiiviehdotuksessa selkeyttämään.

Valtioneuvosto tukee myös ehdotuksen tavoitetta parantaa sukupuolten tasapuolista edustusta eurooppalaisissa yritysneuvostoissa. On kuitenkin tärkeää, että ehdotuksessa on jätetty myös liikkumavaraa, jotta esimerkiksi sukupuolijakauma eri toimialoilla voidaan ottaa huomioon.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia ei kasvateta suuremmaksi kuin mikä on välttämätöntä tehokkaan ja vaikuttavan tiedottamis- ja kuulemismenettelyn saavuttamiseksi. Valtioneuvosto suhtautuu esimerkiksi erittäin varauksellisesti ehdotuksiin, joiden myötä yritysten keskushallinnoille tulisi velvollisuuksia osoittaa taloudellisia resursseja eurooppalaisten yritysneuvostojen tai sen jäsenten nostamia oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyitä varten.

Valtioneuvosto toivoo, että jäsenmaille jätetään riittävästi kansallista liikkumavaraa toteuttaa seuraamukset ja velvoitteet, jotka tulevat direktiivissä säädettyjen velvoitteiden rikkomisesta.

Eduskunta muodostaa Suomen kannan valtioneuvoston kirjelmän pohjalta

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 4.4.2024 U-kirjelmän komission ehdotuksesta EWC-direktiivin (2009/38/EY) muuttamisesta. Valtioneuvoston U-kirjelmä laaditaan niistä EU:ssa päätettävistä asioista, jotka sisältönsä puolesta kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. Kirjelmässä esitetään kuvaus ehdotuksen pääasiallisesta sisällöstä ja vaikutuksista sekä valtioneuvoston kanta asiaan. Eduskunta muodostaa sen pohjalta Suomen kannan komission ehdotukseen.

Direktiiviehdotusta käsitellään tällä hetkellä EU:n neuvostossa sekä Euroopan parlamentissa. Kun molemmat ovat muodostaneet kantansa, ne aloittavat kolmikantaneuvottelut komission kanssa. Neuvotteluissa sovitaan alustavasti direktiivin tekstistä, jonka nämä kolme toimielintä vielä hyväksyvät.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää