KKV:lta huo­mau­tus Loh­jan kau­pun­gil­le han­kin­ta­lain nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä

20.03.2023 09:39

Lohjan kaupunki hankki vanhan kaivurikuormaajansa tilalle korvaavan kaivurikuormaajan ilman kilpailutusta vuonna 2022. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoi päätöksessään, että kaupunki laiminlöi hankintalain mukaisen kilpailuttamisvelvoitteensa.

Lohjan kaupunki oli pyytänyt tarjoukset korvaavista kaivurikuormaajista kahdelta valitsemaltaan vaihtokonetoimittajalta. Kaupungin hankkiman kaivurikuormaajan arvolisäveroton arvo oli 202 500 euroa. Hankintalaissa säädetty kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on 60 000 euroa. Lohjan kaupunki ei selvityksessään esittänyt kaivurikuormaajan kilpailuttamatta jättämiselle mitään perustetta.

- Han­kin­to­jen kil­pai­lut­ta­mi­sel­la var­mis­te­taan tar­joa­jien tas­a­puo­li­nen koh­te­lu. Suo­ra­han­kin­nan te­ke­mi­nen on poik­keus kil­pai­lut­ta­mis­vel­voit­tee­seen ja sen käyt­tö on ra­jat­tu han­kin­ta­lais­sa ni­men­omai­ses­ti ku­vat­tui­hin poik­keuk­sel­li­siin ti­lan­tei­siin. Han­kin­tayk­si­kön tu­lee aina kye­tä pe­rus­te­le­maan suo­ra­han­kin­ta­rat­kai­su, sanoo asiantuntija Lotta Sahamies Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa päätöksessään, että Lohjan kaupunki oli tehnyt suorahankinnan ilman hankintalaissa säädettyä perustetta. Lohjan kaupungin olisi pitänyt kilpailuttaa tarvitsemansa korvaavan kaivurikuormaajan hankinta julkaisemalla siitä hankintalain mukainen hankintailmoitus. Virasto antoi Lohjan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää