KKV: Yli kol­man­nek­sel­le ku­lut­ta­jis­ta hait­to­ja har­haan­joh­ta­vas­ta alen­nus­mark­ki­noin­nis­ta

09.03.2023 07:15

Alennusmyynnit voivat olla kuluttajille hyödyllisiä, mutta niiden markkinointiin liittyy myös haitallisia piirteitä. Valtaosa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kyselytutkimuksen vastaajista kokee toimivansa alennusostoksilla harkitsevasti. Silti harhaanjohtava alennusmarkkinointi aiheuttaa vähintään silloin tällöin haittaa yli kolmannekselle kuluttajista.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on selvittänyt kuluttajien alennusmyyntikäyttäytymistä sekä näkemyksiä ja kokemuksia alennusmarkkinoinnista. Tutkimus osoittaa hätiköinnin olevan ostotilanteessa keskeisin tekijä, joka nostaa koettujen haittojen todennäköisyyttä. Kuluttajahaitat ilmenevät huonolaatuisina, turhina ja luultua kalliimpina ostoksina.

Hätiköintiä ostamistilanteessa lisää esimerkiksi markkinoinnissa esitetyt väitteet siitä, että alennus on voimassa vain tietyn rajoitetun ajan tai alennettua tuotetta on tarjolla rajoitetusti. Jos alennuskampanjaa jatketaan aina uudelleen tai tiedot alennettujen tuotteiden määristä eivät pidä paikkaansa, kuluttajat tekevät ostopäätöksiä harhaanjohtavan tiedon varassa.

- Os­to­pää­tök­sen kii­reh­ti­mi­nen pe­rät­tö­mil­lä väit­teil­lä tar­jouk­sen ra­joi­te­tus­ta voi­mas­sao­los­ta on lain­vas­tais­ta. Ku­lut­ta­jien pää­tök­sen­te­koa ma­ni­pu­loi­viin käy­tän­töi­hin tul­laan puut­tu­maan myös di­gi­pal­ve­lusää­dök­ses­sä, joka kos­kee ensi vuo­des­ta al­kaen kaik­kia verk­koa­lus­to­ja, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Jat­ku­vat ale­kam­pan­jat hä­mär­tä­vät kä­si­tys­tä hin­nois­ta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat havainneet runsaasti erilaisia harhaanjohtavia alennusmyyntikäytäntöjä. Kaikkein eniten on huomattu toistuvia loppuunmyyntejä tai varaston tyhjennyksiä sekä jatkuvia alennusmyyntejä, joissa alekampanjaa jatketaan heti edellisen päätyttyä.

Useimmin harhaanjohtavaa alennusmarkkinointia on havaittu huonekalu- ja sisustusalan kaupoissa sekä kodinkone- ja elektroniikkakaupoissa.

- Kun har­haan­joh­ta­vaa mark­ki­noin­tia ha­vai­taan mui­ta enem­män tie­tyil­lä kau­pa­na­loil­la, se voi vai­kut­taa yk­sit­täis­ten yri­tys­ten li­säk­si koko toi­mia­lan mai­nee­seen. To­den­mu­kai­nen ja paik­kan­sa­pi­tä­vä alen­nus­mark­ki­noin­ti on kaik­kien etu, sanoo johtava asiantuntija Katja Järvelä.

Peräti kolme neljästä vastaajasta kertoi jatkuvien alennusmyyntien hämärtävän usein tai silloin tällöin heidän käsitystään siitä, mikä on tuotteiden tavanomainen hinta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto keräsi kyselytutkimuksen aineiston keväällä 2022. Alennusmyyntiä koskeviin säännöksiin tuli muutoksia kuluttajasuojalain uudistusten astuessa voimaan vuoden 2023 alussa.

Alennusmyynnin markkinoinnissa myyjän on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Muutoksen myötä kuluttaja pystyy paremmin arvioimaan alennuksen edullisuutta ja myyjän tuotteiden yleistä hintatasoa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tulee seuraamaan sääntelyn vaikutuksia ja tutkimaan aihetta lisää.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää