Kim Mattsson selvittämään julkisen ja yksityisen sektorin huol­to­var­muusyh­teis­työn tilaa ja ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta

28.02.2024 10:12

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Huoltovarmuuskeskus (HVK) ovat kutsuneet kenraalimajuri (res) Kim Mattssonin huoltovarmuusyhteistyön selvityshenkilöksi. Hänen tehtävänään on arvioida HVK:n toteuttaman julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallin merkitystä suomalaisessa huoltovarmuusjärjestelmässä ja sen nykytilaa muuttuneessa toimintaympäristössä.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön arvioinnin lisäksi selvitysmiehen tulee arvioida yhteistyömallin keskeiset haasteet ja tehdä tarvittavat säännösmuutos- ja muut ehdotukset sen kehittämiseksi. Selvityksessä on otettava huomioon Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2023 käynnistämä ja parhaillaan vireillä oleva verkostoyhteistyön kehittämistyö. 

Elinkeinoelämän keskusliiton turvallisuuspoliittisena neuvonantajana toimivan Kim Mattssonin on toimitettava selvityksensä työ- ja elinkeinoministeriölle ja HVK:lle 31.5.2024 mennessä.

Suomalaisen huoltovarmuusjärjestelmän keskeisimpiä vahvuuksia on Huoltovarmuuskeskuksen toteuttama julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tiivis ja pitkäjänteinen yhteistyö, jonka toimivuus erityisesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kyettävä varmistamaan. Jatkossa yhteistyötä on kyettävä kehittämään entistä tiiviimpään tilannekuva- ja suunnitteluyhteistyöhön sekä tehokkaaseen yhteistoimintaan myös vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Lisäksi on kyettävä kehittämään yhteisiä vara- ja korjauskyvykkyyksiä.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallitus toteuttaa kuluvalla vaalikaudella huoltovarmuuslainsäädännön kokonaistarkastelun sääntelyn ajantasaistamiseksi. Sitä ehdotettiin myös ensimmäisessä parlamentaarisesti valmistellussa huoltovarmuusselonteossa, jonka eduskunta hyväksyi muutoksitta maaliskuussa 2023.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti tammikuussa poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan huoltovarmuuslainsäädännön uudistamista. Työryhmän tehtävänä on valmistella huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) sekä Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (455/2008) uudistamista. Työryhmän työ jakautuu kevään 2024 aikana tehtävään esivalmisteluun ja sen jälkeen tehtävään lakityöryhmän työskentelyyn. Lakityöryhmän toimikausi on 15.1.2024–31.12.2025.

Huoltovarmuuskeskus on käynnistänyt vuonna 2023 verkostoyhteistyön kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on parantaa huoltovarmuutta turvaavan verkoston kykyä vastata nopeasti muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen. Ohjelmassa selkeytetään muun muassa huoltovarmuusorganisaation sektori-, pooli- ja toimikuntamallin ohjausta, toimintatapoja ja johtamiskäytäntöjä sekä arvioidaan huoltovarmuusorganisaation rakenne ja resursointi vastaamaan tulevaisuuden huoltovarmuustarpeita. 

Selvityshenkilön on arvioitava edellä selostetun lainsäädäntöhankkeen esivalmisteluvaiheen sekä Huoltovarmuuskeskuksen verkostoyhteistyön kehittämishankkeen työn tueksi tarvittavat säännösmuutos- ja muut kehittämistarpeet Huoltovarmuuskeskuksen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallissa. 

Selvitykselle on laadittava työsuunnitelma, ja työn aikana kuullaan keskeisiä sidosryhmiä. Selvitystyötä ohjaavat osastopäällikkö Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen sekä Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Tero Kiviniemi (Destia Oy).

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää