Kilpailu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to sel­vit­tä­nyt mah­dol­li­suuk­sia li­sä­tä kil­pai­lua rau­ta­tei­den ta­va­ra­lii­ken­ne­mark­ki­nal­la

22.09.2023 08:16

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusraportissa on tarkasteltu kahta tapaa, joilla kilpailua voitaisiin pyrkiä lisäämään rautateiden tavaraliikenteeseen. Ensimmäinen tarkasteltu keino on mahdollistaa jatkossakin eri standardien mukaisen kaluston käyttö rataverkolla. Toisena keinona tarkasteltiin julkisen kalustoyhtiön perustamista. Toimenpiteen tarkempi arviointi vaatii kuitenkin jatkotutkimusta.

Vaikka tavaraliikennemarkkina onkin ollut avattuna kilpailulle jo vuodesta 2007 lähtien, markkina on edelleen erittäin keskittynyt. Kalusto on jakautunut epätasaisesti operaattorien kesken. Isolle osalle asiakkaita on tarjolla vain yksi palveluntarjoaja, jolla on asiakkaan kuljetustarpeeseen sopivaa kalustoa.

Vuonna 2022 raideliikennelain muutoksella mahdollistettiin OSJD/GOST-standardin mukaisen kansainvälisen liikenteen kaluston käyttö Suomen sisäisessä liikenteessä määräajaksi. Aikaisemmin kyseistä kalustoa oli voinut hyödyntää vain rajat ylittävässä liikenteessä. Järjestelyn muuttaminen pysyvämmäksi olisi yksi tapa madaltaa alalle tulon kynnystä. Tämä ei kuitenkaan onnistu kansallisen tason päätöksellä, vaan vaatii poikkeusluvan saamista Euroopan unionilta.

Toinen raportissa tarkasteltu toimenpide on julkisen kalustoyhtiön perustaminen. Kalustoyhtiöön siirrettäisiin nykyistä kalustoa, ja se vuokraisi kalustoa tasapuolisesti eri operaattoreille.

Ka­lus­to­yh­tiön pe­rus­ta­mi­seen liit­tyy avoi­mia ky­sy­myk­siä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston raportin mukaan kalustoyhtiö lisäisi tavaraliikennemarkkinan asiakkaille tarjolla olevien palveluntarjoajien määrää, mikä kasvattaisi painetta laskea hintoja.

"Ky­se­ly­tut­ki­muk­sen ja mark­ki­na­seg­ment­ti­koh­tai­sen hin­ta­ke­hi­tyk­sen pe­rus­teel­la hin­nat ovat ai­kai­sem­min las­ke­neet kes­ki­mää­rin noin 15 pro­sent­tia ti­lan­teis­sa, jois­sa asiak­kaal­le on tul­lut tar­jol­le useam­pi pal­ve­lun­tar­joa­ja. Toi­saal­ta ka­lus­to­yh­tiö voi­si joh­taa ope­raat­to­rei­den kus­tan­nus­ten nousuun mit­ta­kaa­vae­tu­jen pie­nen­tyes­sä," kertoo tutkimusohjaaja Riku Buri.

Suoraan ei siis pystytä päättelemään, muodostuisivatko kalustoyhtiön kokonaisvaikutukset positiivisiksi ja tulisiko rautateiden tavaraliikennemarkkinalle perustaa kalustoyhtiö. Tarkempi arviointi vaatisi jatkotutkimusta etenkin kalustoyhtiömallin kustannusvaikutuksista. Lisäksi jatkotutkimuksissa voitaisiin kiinnittää huomiota siihen, mitkä kalustotyypit soveltuisivat parhaiten kalustoyhtiöön.

Kilpailu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton tut­ki­mus­pro­jek­tis­ta mo­ni­puo­lis­ta tie­toa rau­ta­tie­mark­ki­noi­den ke­hit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta

Kilpailu- ja kuluttajavirastossa vuonna 2021 käynnistyneessä Suomen rautatiemarkkinoiden tutkimusprojektissa tuotettiin monipuolisesti tutkimustietoa henkilöjuna- ja tavaraliikennemarkkinoista. Projektin kolmessa eri tutkimusraportissa arvioidaan, miten rautatiemarkkinoiden sääntelyä ja rakenteita tulisi kehittää tulevaisuudessa.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää