Hy­vin­voin­tia­luei­den tulee saattaa opiskeluhuollon psy­ko­lo­gi­pal­ve­lut lain edellyttämälle tasolle

06.02.2024 07:12

Julkisessa keskustelussa on puututtu oppilas- ja opiskeluhuollon psykologipalveluiden tilaan hyvinvointialueilla. Kyseessä on tuttu kysynnän ja tarjonnan välinen epäsuhta, joka näkyy muun muassa palvelujen ruuhkautumisena sekä rekrytointivaikeuksina. Aluehallintovirasto on kartoittanut palveluiden järjestämistä ja käynnistänyt asiaan liittyviä valvontatoimenpiteitä useilla hyvinvointialueilla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kartoitti vuonna 2023 oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) määriteltyjen opiskeluhuollon psykologipalveluiden toteutumista toimialueensa hyvinvointialueilla. Kyselyyn vastasivat kaikki toimialueen hyvinvointialueet: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen sekä Pirkanmaan hyvinvointialueet. Kyselyn perusteella hyvinvointialueilla on merkittäviä vaikeuksia järjestää opiskeluhuollon psykologipalvelut lain edellyttämällä tavalla.

Psykologien saatavuudessa esiintyi kaikilla hyvinvointialueilla haasteita. Joillakin hyvinvointialueilla jopa puolet psykologien vakansseista oli täyttämättä. Hyvinvointialueet kuvasivat psykologien rekrytointia pääsääntöisesti vaikeaksi. Psykologien rekrytoinneissa esiintyvät haasteet korostuivat haja-asutusalueilla, ja osittain tästä syystä alueilla oli puutteita myös palveluiden toteutumisessa yhdenvertaisesti.   

Kyselyn mukaan jokainen hyvinvointialue käyttää ostopalveluita opiskeluhuollon psykologipalveluiden saatavuuden varmistamiseksi. Tästä huolimatta kaikilla alueilla ei ollut riittävästi resursseja opiskeluhuollon psykologipalveluiden tuottamiseen. Ostopalveluilla hankitaan lähinnä psykologisia tutkimuksia, eivätkä ostopalvelupsykologit välttämättä osallistu yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen.

Opiskeluhuollon psykologien kes­kus­te­luai­ko­ja saatavilla vain välttävästi

Opiskeluhuollon psykologien mahdollisuudet osallistua yksilökohtaiseen opiskeluhuollon toteuttamiseen vaihtelivat hyvinvointialueittain. Kolmella hyvinvointialueella kaikilla ja kahdella hyvinvointialueella osalla opiskeluhuollon psykologeista oli mahdollisuus antaa opiskelijoille keskusteluaika kiireellisissä tilanteissa samana tai seuraavana päivänä. Millään hyvinvointialueella kaikki opiskeluhuollon psykologit eivät pystyneet tarjoamaan opiskelijalle mahdollisuutta keskustella kanssaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa mainitussa seitsemässä työpäivässä. Yhdellä hyvinvointialueella kenelläkään opiskeluhuollon psykologeista ei ollut tällaista mahdollisuutta.

"Vaikka oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitettu keskustelumahdollisuus voi toteutua joko psykologin tai kuraattorin vastaanotolla, tulisi opiskelijan ohjautumista psykologin ja kuraattorin vastaanotoille säädellä opiskelijan yksilöllisesti arvioitu tarve eikä resurssien saatavuus", toteaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Miia Kaartinen.

Kaikilla hyvinvointialueilla ei ollut seurantakeinoja opiskeluhuollon psykologipalveluista säädettyjen määräaikojen toteutumisen tarkastelemiseen, jolloin todellinen tilannekuva opiskeluhuollon psykologipalveluiden saatavuuden riittävyydestä jää vain arvioksi. Ajantasaisten ja riittävien tietojen puuttuminen heikentää aluehallintoviraston näkemyksen mukaan omavalvonnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Palveluiden todellista tarvetta on vaikea määrittää, mikäli niiden kysynnästä on puuttuvat tiedot.

Säädettyjen mi­toi­tus­vaa­ti­mus­ten saavuttaminen ei toteudu aiemmin käytössä olleilla resursseilla

Kyselyn tekemisen ajankohtana oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa säädetty mitoitusvaatimus opiskeluhuollon psykologipalveluille ei ollut tullut vielä voimaan. 1.8.2023 voimaan tullut mitoitusvaatimus edellyttää, että yhtä psykologia kohden saa olla enintään 780 opiskelijaa. Kyselyn ajankohtana opiskelijoita oli kaikilla hyvinvointialueilla keskimääräisesti merkittävästi enemmän yhtä opiskeluhuollon psykologia kohden kuin mitä myöhemmin samana vuonna voimaan tullut mitoitusvaatimus edellyttää.

Tuttu kysynnän ja tarjonnan välinen epäsuhta

Julkisessa keskustelussa on ollut jo vuosia esillä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kysynnän ja tarjonnan välinen epäsuhta. Aluehallintoylilääkäri Kaartinen nostaa esiin opiskeluhuollon psykologipalveluiden tärkeän roolin myös tästä näkökulmasta:

"Opiskeluhuollon psykologipalveluilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyssä, varhaistoteamisessa ja siten myös oikea-aikaisen hoidon mahdollistumisessa. Näiden palveluiden nykytilanne on sellainen, ettei niissä riittävällä tavalla toteudu lasten ja nuorten etu eikä heidän oikeutensa saada tarpeenmukaista tukea kehitykseen. Opiskeluhuollon psykologipalvelut tulee saattaa hyvinvointialueilla lain edellyttämälle tasolle. "

Aluehallintovirasto tiedostaa toiminta-alueellaan esiintyvät puutteet opiskeluhuollon psykologipalveluiden saatavuudessa ja on käynnistänyt asiaan liittyviä valvontatoimenpiteitä useilla hyvinvointialueilla.

Lähde ja lisätietoja: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää