Haminan ak­ku­ma­te­ri­aa­li­teh­taal­le myönnettiin ympäristölupa

13.02.2024 10:25

Hanke on saanut toiminnan aloittamisluvan. Yrityksen on noudatettava päästörajoituksia ja maksettava vuosittain kalatalousmaksua.

Aluehallintovirasto myönsi 12.2.2024 CNGR Finland Oy:lle ympäristöluvan sekä toiminnan aloittamisluvan Haminan akkumateriaalitehtaalle. Päätös sisältää vesilain (587/2011) mukaisen luvan, joka koskee purkuputken sijoittamista ja ruoppauksia kaupungin vesialueelle, pysyvän käyttöoikeuden purkuputken alueeseen Haminan kaupungin omistamalla vesialueella sekä valmisteluluvan. Valmistelulupa ei koske hankkeen suurimpia ruoppauksia.

Akkumateriaalitehdas sijoittuu Haminan sataman välittömään läheisyyteen ja johtaa puhdistettuja jätevesiä kaupungin sataman eteläpuoliselle kaupungin merialueelle. Päätös on nähtävillä aluehallintoviraston verkkosivuilla ylupa.avi.fi, ja siihen saa hakea muutosta valittamalla 20.3.2024 saakka.

”Asetimme yhtiölle lupamääräyksiä perustuen muun muassa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaatimuksiin. Näiden lupamääräysten avulla luvan myöntämisen edellytykset täyttyivät”, toteaa ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi. Ympäristöluvassa on määritelty raja-arvot jätevesille ja poistokaasuille. Nämä raja-arvot perustuvat Euroopan komission hyväksymiin kemianteollisuuden BAT-päätelmiin sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Päästöraja-arvoja on asetettu muun muassa veteen ja ilmaan johdettavien metallien sekä typen ja hiukkasten päästöille. Päätöksessä ei edellytetä sulfaatin poistamista jätevesistä, sillä sulfaattipäästöistä ei ennalta arvioiden aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kun hankkeessa toimitaan luvan mukaisesti. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia on määrätty tarkkailtavaksi, ja toiminnanharjoittajalle on määrätty vuosittainen kalatalousmaksu. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu korvattavaa vahinkoa tai edunmenetystä.

Hakemus käsiteltiin etusijamenettelyssä. Hakemuksen käsittelyaika aluehallintovirastossa oli alle 12 kuukauden tavoiteajan. Hakija muutti hakemustaan ensimmäisen kuulemisen jälkeen, minkä vuoksi hakemuksesta kuultiin kahdesti. Hankkeen saaman laajan huomion myötä hakemuksesta annettiin runsaasti muistutuksia ja mielipiteitä: ensimmäisellä kuulemisella yhteensä 406 ja uudelleenkuulemisen myötä vielä 83.

Lupa koskee noin 60 000 tonnin akkukemikaalituotantoa vuodessa ja energiantuotantoa kiinteän polttoaineen kattilalla tuotannon tarpeisiin. Akkumateriaalitehtaan tuotteena on katodiaktiivisen materiaalin esiaste (pCAM). Sitä käytetään katodiaktiivisen materiaalin (CAM) valmistukseen, joka on sähköautojen akkujen pääraaka-aine.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää