Hallitus esittää täsmennyksiä työ­tur­val­li­suus­la­kiin 55 vuotta täyttäneiden työssä jatkamisen edistämiseksi

22.11.2022 15:00

Hallitus on antanut esityksen, jossa ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslakia. Esityksen tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Työnantajan työturvallisuusvelvoitteita tarkentamalla pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä.

Työnantajan huo­leh­ti­mis­vel­vol­li­suut­ta selvennetään

Esityksessä ehdotetaan, että työnantajan yleistä huolehtimisvelvollisuutta täsmennetään. Työnantajalle säädettäisiin velvollisuus ottaa huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Tarve mukauttaa työtä ja työolosuhteita voi syntyä esimerkiksi yksilöllisten ikämuutosten myötä.

Työnantaja on nykyisellään velvollinen tarkkailemaan työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Tätä velvollisuutta täsmennettäisiin lisäämällä säännökseen maininta työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä. Lisäyksen tavoitteena on varmistaa, että työnantaja havaitsisi ajoissa mahdolliset tarpeet yksilöllisille työsuojelutoimenpiteille.

Ikääntymisen näkökulma paremmin esille

Esityksessä ehdotetaan, että työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa säännöstä tarkennetaan. Säännökseen lisättäisiin ikääntyminen vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi seikaksi. Ehdotus korostaisi sellaisten vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista, joilla on merkitystä vain tai korostetusti ikääntyvien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Lisäksi työnantajalle säädettäisiin velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa. 

Työn kuor­mi­tus­te­ki­jät voivat olla sekä fyysisiä että psy­ko­so­si­aa­li­sia

Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaan säännökseen ehdotetaan täsmennettäväksi, minkälaisia työn kuormitustekijöitä on otettava huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Työnantajan tulisi ottaa huomioon työn fyysiset kuormitustekijät sekä työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. 

Työ­tur­val­li­suus­lain raskaussuojelun perussäännöstä selkeytetään

Esitykseen sisältyy myös ehdotus siitä, että erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevassa säännöksessä mainittaisiin raskaana olevan työntekijän lisäksi myös äskettäin synnyttänyt sekä imettävä työntekijä. Lisäksi säännökseen lisättäisiin uusi asetuksenantovaltuus, joka mahdollistaisi nykyistä paremmin kyseisiä työntekijöitä koskevien tarkentavien säännösten antamisen.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 17.11.2022. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2023.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta HE 306/2022 vp.

Lähde: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää