Hallitus esittää muutoksia ansioturvan porrastamiseen ja työssäoloehdon kertymiseen

29.02.2024 16:57

Muutokset koskisivat ansiopäivärahan määrää, palkansaajan työssäoloehdon kertymistä sekä kuntien velvollisuutta järjestää kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuus eräille työttömille työnhakijoille. Muutosten tavoitteena on purkaa kannustinloukkuja sekä lisätä työllisyyttä.

Ehdotetut muutokset ovat osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Ehdotuksilla tavoitellaan nettomääräisesti noin 276 miljoonan euron menosopeutusta sekä noin 18 700 henkilön työllisyyskasvua. Työllisyyden kasvun arvioidaan vahvistavan julkista taloutta noin 458 miljoonalla eurolla.

Esitys liittyy valtion vuoden 2024 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ansiopäivärahan määrä por­ras­tet­tai­siin

Esityksessä ehdotetaan, että ansiopäivärahan määrää porrastettaisiin niin, että ansiopäiväraha alenisi työttömyyden pitkittyessä. Ansiopäivärahaa alennettaisiin ensimmäisen kerran, kun työttömyyspäivärahaa on maksettu 40 työttömyyspäivältä. ja toisen kerran, kun sitä on maksettu 170 työttömyyspäivältä. Ansiopäiväraha alenisi 40 päivän kohdalla 20 prosenttia ja 170 päivän kohdalla 25 prosenttia alkuperäisestä ansiopäivärahasta. Ansiopäiväraha ei kuitenkaan voisi olla pienempi kuin peruspäiväraha tai korotettu peruspäiväraha.

Työssäoloehdon kertymiseen ehdotetaan muutoksia

Jatkossa palkkatuettu työ ei lähtökohtaisesti kerryttäisi työssäoloehtoa. Alentuneesti työkykyisen ja yli 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi solmittu palkkatuettu työ kerryttäisi työssäoloehtoa ensimmäisen kymmenen työssäolokuukauden jälkeen 75 prosenttia työssäoloehtoa kerryttävistä kuukausista.

Esityksessä ehdotetaan, että työllistyminen palkkatuetussa työssä voisi pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Jatkossa palkkatuettu työ otettaisiin kokonaisuudessaan huomioon täytettäessä eräitä työttömyysturvaseuraamuksia tai kerrytettäessä työmarkkinatuen odotusaikaa.

Esityksessä ehdotetaan, että jatkossa työssäoloehto ei kertyisi sellaisesta kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuudesta, joka on tullut järjestää 57 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle, jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on päättymässä. Muutoksen myötä edellä tarkoitettuja velvoitteita koskevat säännökset esitetään kumottavaksi. 

Ikäsidonnaisiin poikkeussääntöihin liittyvät suojasäännökset ansiopäivärahan suuruudesta kumottaisiin. Lisäksi kumottaisiin suojasäännös, jonka perusteella 58 vuotta täyttäneen palkansaajan tai yrittäjän ansiopäivärahan taso ei voi alentua, jos henkilö täyttää työssäoloehdon täytettyään mainitun ikärajan. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.9.2024.

Lähde: tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää