Hallitus esittää lakimuutoksia lii­ken­ne­va­kuu­tus­di­rek­tii­vin toi­meen­pa­ne­mi­sek­si

22.02.2024 16:17

Esityksessä ehdotetaan muutoksia liikennevakuutuslakiin, Liikennevakuutuskeskuksesta annettuun lakiin ja vakuutusyhtiölakiin. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin neuvoston direktiivin (EU) 2021/2118 muutokset kansallisesti.

Hallitus ehdottaa esityksessään, että liikennevakuutuslain (460/2016) ajoneuvon määritelmää muutettaisiin. Muutoksen myötä vakuutettavaksi tulisivat ajoneuvot, jotka painavat yli 25 kg tai joiden nopeus ylittää 25 kilometriä tunnissa, riippumatta niiden käyttövoimasta. Poikkeuksena tähän olisivat osana elinkeinotoimintaa yleisölle vuokrattavat sähköpotkulaudat, jotka laskettaisiin ajoneuvoiksi ja jotka siten olisivat vakuutettavia painosta riippumatta. 

Esityksessä ehdotetaan, että vakuutettavaksi tulisivat kaikki elinkeinonharjoittajien vuokraamat sähköpotkulaudat, jotta voitaisiin varmistaa vuokrattavien sähköpotkulautojen kuljettajien sekä kolmansien osapuolten vakuutusturva.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että toisesta ETA-maasta tuotavan ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuutta tarkennettaisiin direktiivin säännöksiä vastaavasti. Ehdotuksen mukaisesti vahinkohistoriatieto olisi pyydettäessä toimitettava käyttämällä vakuutus- ja vahinkohistoriatodistuslomaketta, jonka muoto ja sisältö vahvistetaan komission täytäntöönpanosäädöksessä. Lisäksi vastuunjakoa ajoneuvoyhdistelmien aiheuttamista vahingoista tarkennettaisiin. 

Liikennevakuutuslakiin lisättäisiin myös säädökset Liikennevakuutuskeskuksen korvausvelvollisuudesta tilanteissa, joissa korvausvastuussa oleva vakuutusyhtiö on maksukyvytön. Liikennevakuutuslain yhteistakuujärjestelmää koskevia säännöksiä muutettaisiin direktiiviä vastaaviksi.

Lii­ken­ne­va­kuu­tus­la­kiin tehdään myös kansallisia muutoksia

Liikennevakuutusdirektiivin toimeenpanon yhteydessä tehtäisiin myös muita kansallisia muutoksia liikennevakuutuslakiin. 

Lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan kilpailuun tai lajiharjoitteluun osallistuneelle kuljettajalle itselleen aiheutuneita henkilövahinkoja ei jatkossa korvattaisi ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Samalla liikennevakuutuslain kilpailuja koskenut eristetyn alueen rajaus poistettaisiin. Lisäksi kaivamisesta aiheutuneiden omaisuusvahinkojen korvattavuutta rajoitettaisiin. Lakiin tehtäisiin myös teknisiä päivityksiä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Liikennevakuutuskeskus ei jatkossa toimisi korvausedustajana ja että Liikennevakuutuskeskuksesta annettuun lakiin (461/2016) lisättäisiin uusi säännös, jonka tarkoituksena on varmistaa Liikennevakuutuskeskuksen maksuvalmius sen toimiessa maksukyvyttömyyselimenä. Moottoriajoneuvon toimittamiseen jäsenvaltiosta toiseen liittyen vakuutusyhtiölain (521/2008) vahinkovakuutuksen riskin sijaintia koskevaa säännöstä muutettaisiin direktiiviä vastaavaksi.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2024.

Lähde: tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää