Hallitus esittää Kilpailu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­toa yh­teys­vi­ran­omai­sek­si EU:n di­gi­mark­ki­na­sää­dös­tä koskevissa asioissa

29.02.2024 16:51

Hallitus esittää, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimisi keskitettynä kansallisena yhteysviranomaisena EU:n digimarkkinasäädökseen liittyvissä asioissa. Samoin Kilpailu- ja kuluttajavirasto avustaisi Euroopan komissiota muun muassa tarkastuksissa.

Tehtävien antaminen toteutettaisiin lisäämällä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annettuun lakiin (661/2012) kolme uutta pykälää sisältävä luku. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Muutoksilla täydennetään kansallisesti EU:n digimarkkinasäädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/1925) määräyksiä. Niitä sovelletaan jäsenmaissa sellaisenaan. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muutoksilla varmistetaan, että kansallisen viranomaisen toimivaltuudet ovat selkeät ja riittävät.

Yhteysviranomaisena Kilpailu- ja kuluttajavirasto voisi salassapitosäännösten estämättä vastaanottaa digimarkkinasäädöksen artikloissa tarkoitettuja tietoja muilta kansallisilta viranomaisilta ja luovuttaa niitä Euroopan komissiolle.

Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimimisesta komissiota avustavana viranomaisena. Näihin tehtäviin lukeutuvat digimarkkinasäädökseen perustuvat tarkastukset ja markkinatutkimukset sekä aloitteen tekeminen markkinatutkimuksen aloittamisesta.

Di­gi­mark­ki­na­sää­dök­sen tarkoituksena on saada suuret verkkoalustat noudattamaan reiluja pelisääntöjä

Voimassa olevan EU:n digimarkkinasäädöksen tavoitteena on turvata kilpailun säilyminen digitaalisilla markkinoilla. Asetuksella asetetaan velvoitteita EU:n sisämarkkinoilla ns. portinvartija-asemassa toimiville suurimmille alustayrityksille. Lisäksi näiltä kielletään tiettyjä epäoikeudenmukaisia ja markkinoiden keskittymiseen johtavia menettelyjä. Näin huolehditaan siitä, että digitaaliset markkinat eivät keskity vain kaikkein suurimpien alustayritysten haltuun.

Digimarkkinasäädöksen täytäntöönpanosta vastaa Euroopan komissio. Jäsenvaltioiden viranomaiset, kuten Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto, avustavat komissiota täytäntöönpanossa.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää