Hallituksen esitys hy­vin­voin­tia­lue­lain muuttamisesta lausunnoille

23.04.2024 17:15

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja esityksestä, jolla hyvinvointialuelakiin lisättäisiin ennakollista talouden ohjauksen menettelyä koskeva sääntely. Menettely olisi tarkoitettu tilanteisiin, joissa hyvinvointialueen talouden tila olisi merkittävällä tavalla vaarantumassa. Lausuntoja pyydetään 30.5.2024 mennessä.

Neu­vot­te­lu­me­net­te­ly olisi osa hy­vin­voin­tia­luei­den ohjausta

Neuvottelumenettely voitaisiin käynnistää laissa säädettyjen taloutta kuvaavien tunnuslukujen tai talousarvion ja -suunnitelman sisältöä ja toteutumista koskevien kriteerien perusteella. Neuvottelumenettelyssä muodostettaisiin tilannekuva, ja siinä voitaisiin antaa hyvinvointialueelle talouden tervehdyttämistä ja palvelujen järjestämisen turvaamista koskevia suosituksia.  

Lisäksi muutoksia tehtäisiin hyvinvointialueen arviointimenettelyä koskeviin sekä eräisiin muihin hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) säännöksiin. Esityksen mukaan valtiovarainministeriö voisi käynnistää hyvinvointialueen arviointimenettelyn, jos hyvinvointialueelle on myönnetty yhden kerran hyvinvointialueiden rahoituksesta annetussa laissa (617/2021) tarkoitettua lisärahoitusta. Arviointiryhmän tehtäviin ja hyvinvointialueen toimenpiteiden toteutumisesta koskevaan raportointiin ehdotetaan eräitä muitakin lisäyksiä. 

Esitysluonnos on valmisteltu valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella hallituksen esitys pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisista hyvinvointialueiden ennakollisen ohjauksen, talouden ohjauksen sekä arviointimenettelyn sääntelyyn liittyvistä muutoksista.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lakiluonnokset lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyy 30.5.2024. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle alkusyksyllä.

Lisätietoja hankesivulta.

Lähde: valtiovarainministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää