Hallituksen esitys helpottaisi tutkijoiden jäämistä Suomeen ja parantaisi Suomen veto- ja pitovoimaa

18.11.2022 07:47

Hallituksen esitys tutkijoiden oleskelulupia koskevan lain muuttamisesta tekisi Suomeen jäämisestä houkuttelevampaa. Tutkijoiden oleskelulupien voimassaoloaikaa pidennettäisiin ja samalla kohennettaisiin myös jatkotutkintoa suorittavien asemaa.

Hallituksen pyrkimyksenä on helpottaa kolmansista maista tulevien tutkijoiden, opiskelijoiden ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä jäämistä maahan. Saavuttaakseen tavoitteen hallitus on uudistanut lupakäytäntöjä, sujuvoittanut oleskelulupaprosesseja ja vahvistanut korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta. 

Tämän vuoksi työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan korkeakoulussa jatkotutkintoa suorittaville sekä muille tutkijoille myönnettävien oleskelulupien kestoa pidennettäisiin. Muutos koskisi sekä EU- että kansalliseen sääntelyyn kuuluvia oleskelulupia.

”Lakimuutokset helpottaisivat tutkimukseen keskittymistä ja Suomeen juurtumista. Samalla Suomesta tulisi kansainvälisille osaajille houkuttelevampi maa, mikä helpottaisi yritysten ja yliopistojen kansainvälistymistä ja vahvistaisi näin myös innovaatioympäristöä”, sanoo työministeri Tuula Haatainen

Jatkotutkinnon suorittajille samat oikeudet kuin opiskelijoille

Eduskunnalle annettu esitys on jatkoa pääosin opiskelijoita koskeneelle hallituksen esitykselle (HE 232/2021 vp), jossa säädetyt lakimuutokset tulivat voimaan 15.4.2022. 

Esityksessä säädettäisiin uudesta jatkotutkintoa suorittavan tutkijan oleskeluluvasta. Pidemmän luvan lisäksi väitöskirjatutkijalta vaadittaisiin hakemuksen yhteydessä selvitys turvatusta toimeentulosta ainoastaan ensimmäisen vuoden osalta, kun oleskelulupa myönnettäisiin viideksi vuodeksi. Tutkijan toimeentulon tulisi kuitenkin olla turvattu koko oleskeluluvan voimassaolon ajan ja toimeentuloedellytyksen täyttymistä valvottaisiin. 

Hallituksen esitys on ollut lausuntokierroksella 10.8.–20.9.2022. Lausuntopalautteen perusteella esitystä on muutettu muun muassa niin, että kaikille tutkijoille myönnetään oleskelulupa enintään viideksi vuodeksi. Lisäksi esitykseen on otettu mukaan pitkäaikaista viisumia (D-viisumi) koskeva säännös, jotta esityksessä otettaisiin huomioon myös uusi jatkotutkintoa suorittavan tutkijan oleskelulupa. 

Muutokset pyrittäisiin saamaan voimaan kesällä

Hallituksen esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Valmisteluun ovat osallistuneet työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, Opetushallitus, Maahanmuuttovirasto, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Professoriliitto ry ja Tieteentekijöiden liitto ry. 

Lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.7.2023 (ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmän eli UMA-järjestelmäkehityksestä johtuen).

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää