EU:ssa alustava sopu muutoksista alus­jä­te­ri­kos­di­rek­tii­vis­tä: Merenkulun ym­pä­ris­tö­sään­te­ly laajenee

29.02.2024 09:33

Euroopan unionin jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun muutoksista alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja pilaamisrikoksista määrättävistä seuraamuksista annetusta nk. alusjäterikosdirektiivistä.

Muutosten tavoitteena on tehostaa meriympäristön suojelua. Jäsenmaiden pysyvien edustajien komitea Coreper käsitteli alustavaa sopua 28.2.2024.

Muutoksilla laajennetaan alusjäterikosdirektiivin soveltamisalaa koskemaan kaikkia veteen meneviä aluspäästöjä, jotka ovat alusten aiheuttamasta meren pilaantumisesta tehdyn MARPOL-yleissopimuksen kieltämien päästöjen joukossa. Suomi on jo säätänyt kaikista MARPOL-yleissopimuksen mukaisista aluspäästöjen kielloista ja niitä koskevista seuraamuksista.

Rikkipesureiden jäämille osittainen päästökielto

Muutoksiin sisältyy pakokaasujen puhdistusjärjestelmien eli nk. rikkipesureiden jäämien osittainen päästökielto, jota Suomi on kannattanut. 

Päästökielto koskee rikkipesureiden sellaisia pesuvesiä, jotka eivät täytä IMO:n suosituksessa haitallisille aineille asetettuja päästökriteerejä. Tämä koskee lähinnä pesuvesistä erotettuja liejuja. Niin kutsutun avoimen kierron pesuvesien päästäminen olisi siten jatkossakin sallittua, jos ne täyttävät IMO:n suosituksen mukaiset päästökriteerit. Direktiivin muutoksesta erillisenä liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan hallitusohjelmassa linjattua päästökieltoa Suomen aluevesille.

Muutoksilla tehostetaan myös aluspäästökieltojen ja -seuraamusten toimeenpanoa sekä direktiivin seuraamusjärjestelmää. Suomelle on ollut tärkeää, että seuraamusten kohdentamisessa varmistetaan riittävä kansallinen liikkumavara, jotta seuraamukset voidaan muotoilla kansalliseen oikeusjärjestelmään sopiviksi. Tämä toteutuu alustavassa sovussa.

Direktiivin muutokset edellyttävät, että jatkossa aluspäästökieltojen rikkomisesta määrätään hallinnollisia seuraamuksia. Suomessa on toistaiseksi sääntelyä öljypäästökiellosta, mutta muista aluspäästökieltojen rikkomisista on mahdollista määrätä vain rikosoikeudellinen seuraamus.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi direktiivin muutokset on tarkoitus hyväksyä ministerineuvoston kokouksessa ja muutokset tarvitsevat myös parlamentin virallisen hyväksynnän. Muutosdirektiivi astuu voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Direktiivin säännökset tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 30 kuukaudessa direktiivin voimaantulosta.

Lähde: tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää