EU:n uuden jät­teen­siir­toa­se­tuk­sen tavoitteena on lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää jätevientiä OECD-maiden ulkopuolelle

20.05.2024 09:55

Euroopan unionin uudistettu jätteensiirtoasetus (2024/1157) astuu voimaan 20.5.2024. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa kiertotaloutta EU:ssa ja unionin omavaraisuutta jätteiden käsittelyssä. Tavoitteena on myös torjua ja paljastaa laittomia jätesiirtoja entistä tehokkaammin.

EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena on lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää jätteen vientiä OECD-maiden ulkopuolelle. Uusi asetus tuo muutoksia myös jätesiirtoilmoitusten käsittelyyn, jossa siirrytään sähköiseen asiointiin toukokuussa 2026.

EU:n asetukset ovat sitovia säädöksiä, joita on sovellettava kaikilta osiltaan kaikissa jäsenmaissa. Myös Suomen kansalliseen jätelainsäädäntöön on tarvetta tehdä muutoksia. 

Tiukennuksia viennille EU:n ulkopuolelle ja jätteiden lop­pu­kä­sit­te­lyl­le EU:ssa

Uusi asetus tiukentaa jätteiden vientiä EU:n ulkopuolelle ja asettaa sille uusia vaatimuksia. Jätettä EU:n ulkopuolella vastaanottavan laitoksen täytyy jatkossa olla kolmannen osapuolen auditoima. Jätteen viejän vastuulla on varmistaa, että vastaanottaja on EU-komission ylläpitämässä auditoitujen laitosten rekisterissä ja että jäte käsitellään asetuksessa määritellyllä, ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla. 

Lisäksi komissio alkaa ylläpitää listaa OECD:n ulkopuolisista maista, joihin ns. vihreitä jätteitä (esimerkiksi puhdasta metalliromua tai jätepaperia) saa viedä. OECD:n ulkopuolisten maiden, kuten Intian, Kiinan ja Afrikan maiden, tulee pyytää komissiolta pääsyä listalle.

Uusi asetus tiukentaa ehtoja, joiden perusteella jätteitä voidaan siirtää loppukäsiteltäväksi EU-maasta toiseen. Jätteiden siirto loppukäsiteltäväksi on kielletty myös EU:n sisällä tietyin poikkeuksin. Siirto loppukäsiteltäväksi voidaan hyväksyä esimerkiksi siinä tapauksessa, että jätettä ei voida sen syntymaassa käsitellä teknisesti toteuttamiskelpoisella ja taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Niin sanottujen vihreiden jätteiden siirrosta on jatkossa ilmoitettava

Uuden asetuksen myötä niin sanottujen vihreiden jätteiden siirroista on ilmoitettava etukäteen ennen siirron alkamista sähköisessä järjestelmässä. Myös näiden jätteiden vastaanottamisesta ja hyödyntämisestä on ilmoitettava. Muutos on merkittävä, sillä tähän mennessä toimijoilla ei ole ollut velvollisuutta ilmoittaa ns. vihreistä siirroista viranomaisille reaaliaikaisesti.

Muovijätteen vientiä OECD:n ulkopuolelle halutaan rajoittaa

Uudella asetuksella halutaan erityisesti rajoittaa muovijätteen vientiä kolmansiin maihin. Kaiken muovijätteen vienti OECD:n ulkopuolelle kielletään 2,5 vuoden päästä asetuksen voimaantulosta. Viiden vuoden päästä asetuksen voimaantulosta vienti on mahdollista tiukoin edellytyksin. Lisäksi myös vaarattoman eli ns. vihreän muovijätteen vienti EU:n ulkopuolelle vaatii jätesiirtoluvan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen.

Kansainvälisten jätesiirtojen lu­pa­kä­sit­te­lys­sä siirrytään sähköiseen asiointiin vuonna 2026

Jätesiirtoilmoitusten käsittelyyn kehitetään parhaillaan EU-tasoista sähköistä järjestelmää, jossa ilmoitusten käsittely EU-maiden välillä jatkossa tapahtuu. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kahden vuoden päästä asetuksen voimaantulosta eli toukokuussa 2026. Suomessa kansallisen jätesiirtojärjestelmän Finnish TFS:n käyttö jatkuu, ja se tullaan liittämään EU:n keskusjärjestelmään.

Pääosalla muutoksista on kahden vuoden siirtymäaika

Pääosaa asetuksen muutoksista aletaan soveltaa kahden vuoden päästä asetuksen voimaantulosta. Vaarattoman jätteen viennin rajoitukset OECD-maiden ulkopuolelle astuvat kuitenkin voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. EU-komissio antaa lisäksi delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, jotka tarkentavat ja selkeyttävät tiettyjä asetuksen artikloja. Ennen asetuksen soveltamista sovelletaan nykyistä asetusta (1013/2006).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2024/1157, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2024, jätteiden siirroista sekä asetusten (EU) N:o 1257/2013 ja (EU) 2020/1056 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 kumoamisesta.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää