EU:n met­sä­ka­toa­se­tus­ta täydentävä kansallinen lain­sää­dän­tö­eh­do­tus lausun­to­kier­rok­sel­le

29.05.2024 07:07

Luonnos hallituksen esitykseksi kansallisesta metsäkatolaista on valmistunut. Lausuntoja voi antaa 22.7.2024 saakka. Luonnonvarakeskus on julkaissut metsäkatoasetuksen vaikutusarvioinnin.

Luonnos hallituksen esitykseksi metsäkatolaista on valmistunut ja lähetetty lausuntokierrokselle. Uudella metsäkatolailla täydennettäisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä koskevaa asetusta eli metsäkatoasetusta, joka on voimassa jäsenvaltioissa sellaisenaan.

Metsäkatoasetuksella ja -lailla pyritään varmistamaan, ettei EU:n markkinoille päädy tuotteita, joiden tuotanto aiheuttaisi asetuksessa tarkoitettua metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä. Asetus koskee seitsemää hyödykettä – soija, öljypalmu, kahvi, kaakao, kumi, nautakarja ja puu – sekä näitä sisältäviä tai näistä valmistettuja tuotteita.

Ehdotetulla metsäkatolailla kumottaisiin laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta. Nyt ehdotettu kansallinen laki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain EU:n metsäkatoasetuksen kanssa.

Hallituksen esityksen valmistelun tukena on ollut maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä, jonka työ jatkuu 30.9.2024 saakka. Ehdotetussa laissa säädettäisiin toimivaltaisesta viranomaisesta ja sen tehtävistä sekä hallinnollisista seuraamuksista.

”Esityksessä valvonnasta ja seuraamuksien asettamisesta vastaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi ehdotetaan Ruokavirastoa. Ruokavirasto on toiminut jo EU:n puutavara-asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena, mutta metsäkatoasetuksessa tehtäväkenttä on huomattavasti laajempi”, kertoo metsäkatotyöryhmän puheenjohtaja, metsäneuvos Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä.  

Lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi metsäkatolaista voi antaa 22.7.2024 mennessä Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lakiesitys viimeistellään lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta. Hallituksen esitys metsäkatolaiksi on määrä antaa eduskunnalle syksyllä 2024.

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen selvitys: met­sä­ka­toa­se­tuk­sel­la laajoja vaikutuksia, joihin liittyy vielä epävarmuuksia 

Metsäkatoasetuksessa säädetään toimijoita ja kauppaa käyviä koskevista velvoitteista, joiden noudattaminen on edellytyksenä asetuksessa määriteltyjen tuotteiden markkinoille saattamiselle, asettamiselle saataville markkinoille ja viennille.

EU:n metsäkatoasetus tuli voimaan kesäkuussa 2023. Parhaillaan on käynnissä siirtymäaika, ja asetuksen soveltamisen on määrä alkaa keskeisten velvoitteiden osalta 30.12.2024. Suomessa metsäkatoasetuksen vaikutukset koskevat laajasti etenkin metsä-, nautakarja- ja elintarvikealan tuotantoa, jalostusta ja toimitusketjuja.

Hallituksen esityksen vaikutusten arvioinnin tukena on ollut Luonnonvarakeskuksen laatima selvitys EU:n metsäkatoasetuksen mahdolliset vaikutukset Suomessa, joka tehtiin maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Selvityksen mukaan metsäkatoasetuksen olennaiset vaikutukset kohdistuvat talouteen – kuten yrityksiin – sekä ympäristöön ja viranomaisiin. Asetuksen vaikutukset kohdistuvat laajaan joukkoon asetuksen piirissä olevia toimijoita ja kauppaa käyviä tahoja erityisesti maa- ja elintarviketaloudessa, metsäsektorilla sekä tukku- ja vähittäiskaupassa.

Metsäkatoasetuksen tulkintaan ja toteutukseen liittyy vielä epävarmuuksia, mikä on vaikeuttanut vaikutusten arviointia. Komissio ei ole vielä julkaissut kattavaa ohjeistusta asetuksen soveltamisesta ja tulkinnoista, mutta kansallista valmistelua on siirtymäajan puitteissa tehtävä. Luonnonvarakeskuksen selvityksessä selkeimmiksi metsäkatoasetuksen taloudellisiksi vaikutuksiksi arvioidaan nautakarjatalouden rakentamiskustannusten nousu sekä raportointivaatimusten lisääntymisestä johtuva hallinnollisten kustannusten kasvu monilla eri toimialoilla.

Lähde ja lisätietoja: maa- ja metsätalousministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää