Etelä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­ras­to ohjasi ke­hi­tys­vam­ma­huol­lon toimijoita ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­tä koskevan lainsäädännön noudattamisessa vuonna 2023

04.03.2024 09:25

Aluehallintovirasto valvoi kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Valvonnassa havaittiin haasteita muun muassa asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukemisessa, rajoitustoimenpiteiden käytön lainmukaisuudessa ja asiakirjojen laatimisessa.

Vuonna 2023 Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoi kehitysvammalain (laki kehitysvammaisten erityishuollosta, 519/1977) mukaisten rajoitustoimenpiteiden käyttöä tekemällä 16 ennalta ilmoitettua tarkastuskäyntiä toimintayksiköihin. Tarkastetuista toimintayksiköistä kymmenen oli Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella toimivien hyvinvointialueiden omia toimintayksiköitä ja kuusi yksityisten palveluntuottajien toimintayksiköitä. Tarkastushavaintojensa perusteella aluehallintovirasto toteaa, että asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukemiseen, rajoitustoimenpiteiden käyttöön ja kehitysvammalain säännösten noudattamiseen liittyy haasteita.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut raportin vuoden 2023 valvontahavainnoistaan ja niihin liittyvästä antamastaan ohjauksesta. Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat voivat hyödyntää raporttia oman toimintansa asianmukaisuuden omavalvonnallisessa tarkastelussa.

Asiakkaiden itsenäisyyttä ja it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta on tuettava

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää tärkeänä, että toimintayksiköissä huolehditaan sekä johtavassa asemassa olevien että työntekijöiden erityisosaamisen varmistamisesta ja ylläpitämisestä. Lisäksi on huolehdittava kehitysvammalain edellyttämän asiantuntemuksen riittävästä saatavuudesta. Yksiköissä on varmistettava, että asiakasasiakirjat laaditaan lain edellyttämällä tavalla. Toimintayksiköissä on oltava ajantasaiset omavalvontasuunnitelmat sekä ohjeet asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukemisesta ja rajoittamisesta, ja yksiköissä on ylläpidettävä toimivia omavalvontakäytäntöjä.

Aluehallintovirasto korostaa, että palvelujen järjestäjien ja tuottajien tulee myös varmistaa, että toimitilat soveltuvat itsenäisesti asuvien asiakkaiden pitkäaikaisen asumisen tarpeeseen, vastaavat yleisiä asumisen standardeja ja varmistavat asiakkaiden perusoikeuksien ja yksityisyyden suojan toteutumisen. Palvelu on toteuttava asiakkaiden yksilöllisten palvelutarpeiden mukaisesti sekä asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittavalla ja oikeusturvan varmistavalla tavalla. Asiakkaiden itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tulee tukea ja edistää asianmukaisin kalustein, välinein ja tilaratkaisuin, kuten kehitysvammalaissa edellytetään.

Yksikön toimintatapojen ja asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen arvioimiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto suosittelee Ihmisoikeuskeskuksen ja eduskunnan oikeusasiamiehen tuottaman itsearviointityökalun käyttämistä asumispalveluyksiköissä. Työkalu ohjaa toimijoita arvioimaan omatoimisesti, miten hyvin asumispalveluyksiköiden toiminta ja omaksutut toimintatavat tukevat ja vahvistavat asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Työkaluun voi tutustua tarkemmin Ihmisoikeuskeskuksen internetsivuilla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden käytön suunnitelmallista valvontaa vuonna 2024.

Kehitysvammalakiin tehtiin asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteuttamiseen ja rajoittamiseen liittyviä muutoksia vuonna 2016. Aluehallintovirastolla on laissa säädetty velvollisuus valvoa rajoitustoimenpiteiden käyttöä.

Lähde ja lisätietoja: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää