Esi- ja perusopetuksen tukea koskeva lakiesitys lausun­to­kier­rok­sel­le

13.05.2024 09:43

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Perusopetuslakia koskevat muutokset on valmisteltu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjausten pohjalta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024.

Lakiesityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti turvata oppilaille riittävä tuki sekä vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa. Oppimisen tukea on oltava tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Tuen muotoja on tarpeen yhtenäistää ja selkiyttää valtakunnallisesti. Tarpeellinen pienryhmäopetus sekä erityisluokissa annettava opetus on edelleen myös mahdollista.

- Tuen uudistuksella vahvistamme kaikkien oppilaiden oppimista sekä edellytyksiä suoriutua perusopetuksesta riittävin perustaidoin. Oppimisen tuen uudistus toteutetaan siten, että jokaiselle varmistetaan riittävien tukitoimien saatavuus. Esityksellä myös vähennetään merkittävällä tavalla opetushenkilöstön hallinnollista työtä ja näin mahdollistetaan enemmän aikaa oppilaiden kohtaamiseen. Tämä on perusopetuksen osalta tämän hallituskauden tärkein uudistus, painottaa opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ennakoivia tukitoimia. Tarkoitus on, että oppilas saa tukea oppimiseensa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä.

Lisäksi tarkennetaan opetusryhmien muodostamista koskevaa sääntelyä omassa koulussa ja luokassa toteutettavan tuen mahdollistamiseksi. Oppilaskohtaisista tukitoimista, jotka perustuvat vahvempiin tuen tarpeisiin, säädetään tarkemmin. Näihin sisältyy sekä osittain pienryhmässä että tarvittaessa kokonaan erityisluokassa toteutettava opetus. Tarkoituksena on säätää myös tarkkarajaisemmin toimista, jotka edellyttävät perusopetuksen oppimäärästä tai opetussuunnitelman tavoitteista poikkeamista.

Keskeisenä tavoitteena on myös selkiyttää tukitoimia koskevaa päätöksentekoa sekä vähentää kaikilta osin opettajien kirjaamisvelvoitetta tukea koskevissa asiakirjoissa. Tuen pedagogisten asiakirjojen määrää vähennetään ja niiden valmisteluprosessia kevennetään, kuitenkin siten, että tuen tarpeiden tunnistaminen ja arviointi voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.

Osana uudistusta säädetään myös konsultatiivisesta sairaalaopetuspalvelusta sekä uudistetaan pidennettyä oppivelvollisuutta koskevaa sääntelyä. Näiden osalta uudistamistarve liittyy lasten ja nuorten psyykkisen oireilun lisääntymiseen kouluissa sekä oppivelvollisuuden laajentumisen myötä esiin nousseisiin päivitystarpeisiin. Samalla toiminta-alueittain järjestettävä opetus tuodaan lain tasolle ja vahvistetaan myös tällä tavoin vammaisten lasten ja nuorten oikeuksia.

Näiden lisäksi päivitetään useita asetuksia vastaamaan uudistettua perusopetuslakia. Muun muassa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetus päivitetään uudistetun perusopetuslain mukaiseksi. Jatkossa perusopetuslaissa määritellään tietyt erityisopettajan ja erityisluokanopettajan tehtävät ja asetuksessa kelpoisuusehdot.

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskuntaan syksyllä 2024, ja uudistettu lainsäädäntö tulee voimaan esi- ja perusopetuksessa 1.8.2025. Uudistuksen toimeenpanon varmistamiseksi vahvistetaan kaikkien opettajien tukeen liittyvää osaamista valtakunnallisesti sekä varmistetaan riittävät henkilöstöresurssit tuen toteuttamiseen.

Lausuntoja voi antaa 18.6.2024 saakka.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää