Ehdotus kriittisten säh­kön­käyt­tö­paik­ko­jen määrittämisestä lausun­to­kier­rok­sel­le

02.11.2022 10:08

Kriittiset sähkönkäyttöpaikat määrittävällä asetuksella säädettäisiin sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyysluokittelusta erilaisissa häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa. Verkkoyhtiöt velvoitetaan päivittämään varautumissuunnitelmansa asetuksen valmistuttua. Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaan asetusehdotukseen pyydetään nyt lausuntoja.

Huoltovarmuuskeskus on aiemmin laatinut yleisen ohjeistuksen sähkönkäyttäjien tärkeysluokituksesta. Nyt tehtävällä asetuksella on tarkoitus määritellä kriittiset sähkönkäyttöpaikat yhtenevästi erilaisiin häiriö-, kriisi- ja sähköpulatilanteisiin. Määrittely perustuu Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa teettämään selvitykseen.

Valtioneuvoston asetuksella määritellään kriittiset sähkönkäyttöpaikat, joiden sähkönsaanti on ensisijaisesti turvattava yhteiskunnan johtamisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömien toimintojen ylläpitämiseksi. Luokittelu tulee huomioida sähköverkonhaltijoiden varautumissuunnitelmissa ja verkkoyhtiöt velvoitetaan määrittelemään myös muiden sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestys. Tavoitteena on turvata mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi.

Myös kriittiset säh­kön­käyt­tö­pai­kat vastuussa va­rau­tu­mi­ses­taan sähkökatkoihin

Varautuminen lähtee ajatuksesta, että myös sähkönkäyttäjillä on keskeinen vastuu varautumisestaan sähkökatkoihin. Sähkönkäyttäjien tulee suunnitella omaa toimintaansa ja huolehtia muun muassa tarvittavista varavoimajärjestelyistä.

Kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi määrittely ei tarkoita, ettei kyseisen toimijan sähkönsaanti voisi joissain tilanteissa katketa ja myös kriittisiksi sähkönkäyttäjiksi määritellyt toimijat vastaavat omasta varautumisestaan.

Kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja ovat esityksen mukaan

 • huoltovarmuuskriittisten vesihuoltolaitosten keskeiset kohteet
 • häiriöttömän sähköntoimituksen jatkumisen tai palauttamisen kannalta välttämättömät kantaverkonhaltijan, sähkönjakeluverkonhaltijoiden ja sähköntuottajien valvomot, sähköasemat, merkittävät sähkövarastot ja sähköntuotantolaitokset sekä näiden viestintäverkot
 • kaukolämmön keskeisimmät lämpökeskukset ja pumppaamot
 • keskeiset kansainväliset lentokentät
 • maa-, meri-, raide- ja lentoliikenteen keskeiset valvomot
 • poliisi- ja pelastuslaitokset sekä hätäkeskukset
 • sairaalat
 • ulkomaankaupan kannalta keskeiset satamat
 • vankilat
 • viranomaisviestinnän tukiasemat ja näihin liittyvät konesalit, muiden viestintäverkkojen keskeisimmät kohdat sekä Oy Yleisradio Ab:n käyttämät radiomastot sekä
 • yhteiskunnan johtamisen kannalta keskeiset valtion viranomaiset sekä kuntien johtokeskukset ja evakuointikeskukset sekä niiden varapaikat.

Kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja ei ole listattu tärkeysjärjestyksessä. Kriittisten toimijoiden määrä ei voi olla liian suuri, jotta ei päädytä tilanteeseen, jossa verkkoyhtiö ei pysty sähköpulatilanteessa välttämään sähkökatkon kohdistamista kriittisille asiakkaille.

Ver­kon­hal­ti­joi­den päivitettävä va­rau­tu­mis­suun­ni­tel­man­sa asetuksen listauksen mukaan

Verkonhaltijoiden on päivitettävä varautumissuunnitelmansa kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen osalta kuukauden kuluttua siitä, kun asetus tulee voimaan. Toimijoiden on myös hyvä olla aktiivisesti itse yhteydessä verkonhaltijaan ja varmistaa, että kriittisyysluokitus on tehty oikein.

Lausuntoja voi antaa 15.11.2022 saakka

Asetus kriittisten sähkönkäyttäjien määritelmästä on lausuntokierroksella 15.11.2022 saakka. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi-verkkosivulla. Esitys viimeistellään saadun palautteen perusteella ja asetuksen on tarkoitus tulla voimaan marraskuun lopulla.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää