Euroopan tie­to­suo­ja­neu­vos­to julkaisi raportin tie­to­suo­ja­vas­taa­vien asemaa koskevasta selvityksestä – moni tie­to­suo­ja­vas­taa­va kohtaa edelleen haasteita tehtävässään

19.01.2024 12:19

Euroopan tietosuojaneuvosto on hyväksynyt tammikuun täysistunnossaan raportin yhteisestä toimenpiteestään, jossa selvitettiin tietosuojavastaavien nimittämistä ja asemaa organisaatioissa eri EU-maissa. Raportissa kuvataan selvityksessä tunnistettuja kehityskohteita ja annetaan suosituksia tietosuojavastaavien roolin vahvistamiseksi. Selvitykseen saatiin yhteensä yli 17 000 vastausta, joiden pohjalta tietosuojaneuvoston raportti on laadittu.

EU-maiden tietosuojaviranomaiset selvittivät vuoden 2023 aikana, miten tietosuojavastaavien nimittäminen ja asema ovat toteutuneet organisaatioissa eri toimialoilla ja sektoreilla. Tietosuojaneuvoston yhteiseen koordinoituun toimenpiteeseen osallistui 25 tietosuojan valvontaviranomaista Euroopassa.

Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti tilannetta kyselyllä, joka lähetettiin 50 tietosuojavastaavalle toukokuussa 2023. Selvityksen kohteeksi valikoitui seitsemän valtion virastoa, 20 kuntaa, kuusi hyvinvointialuetta, kuusi rahoituspalvelujen tarjoajaa, kolme teleoperaattoria ja kahdeksan alustapalvelujen tarjoajaa. Kaikki organisaatiot vastasivat kyselyyn. Kyselyn kansalliset tulokset ovat nähtävissä raportin liitteessä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto tunnisti selvityksen pohjalta tarpeita jatkotoimenpiteille tiettyjen organisaatioiden osalta Suomessa. Jatkotoimenpiteet etenevät lähiviikkojen aikana.

Haasteita edelleen resursoinnissa ja osaamisen tukemisessa

Suurin osa selvitykseen vastanneista eri EU-maissa toimivista tietosuojavastaavista ilmoitti, että heillä on työn tekemiseen tarvittava osaaminen ja että he saavat tehtäväänsä säännöllistä koulutusta. Suurimmalla osalla tietosuojavastaavista on selvityksen perusteella myös selkeästi määritellyt tehtävät, eikä heidän tehtäviensä hoitamiseen pyritä vaikuttamaan. Tietosuojavastaavien mukaan heitä kuullaan useimmissa tapauksissa ja heidän näkemyksensä otetaan melko hyvin huomioon.

Selvityksessä tunnistettiin myös useita haasteita, jotka liittyvät muun muassa puutteellisiin resursseihin, tietosuojavastaavan riippumattomaan asemaan ja ylimmälle johdolle raportointiin. Osa tietosuojavastaavista ilmoitti, ettei heidän vastuulleen ollut annettu kaikkia tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tehtäviä. Osa myös koki, ettei heille tarjota riittävästi mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen.

Joissakin organisaatioissa tietosuojavastaavaa ei ollut nimetty lainkaan, vaikka siihen olisi lakisääteinen velvoite.

Tie­to­suo­ja­neu­vos­to kehottaa kiinnittämään huomiota tie­to­suo­ja­vas­taa­vien riip­pu­mat­to­muu­den varmistamiseen

Havaittuihin haasteisiin vastaamiseksi raportissa annetaan suosituksia tietosuojavastaavien aseman vahvistamiseksi, heidän riippumattomuutensa turvaamiseksi ja tarvittavien resurssien takaamiseksi.

Organisaatioita kehotetaan esimerkiksi varmistamaan, että tietosuojavastaavalla on riittävästi mahdollisuuksia, aikaa ja resursseja päivittää osaamistaan. Lisäksi tietosuojaviranomaisten tulisi edelleen lisätä tietoisuutta tietosuojavastaaviin liittyvistä velvollisuuksista.

Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää