AVI: Kiin­teis­tön­vä­li­tys­lii­ke Asuntokeskus Kotipaja Oy harjoittaa vä­li­tys­toi­min­taa lainvastaisesti ilman rekisteröintiä

18.03.2024 07:01

Välitystoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen, jolla se on poistanut kiinteistönvälitysliike Asuntokeskus Kotipaja Oy:n välitysliikerekisteristä.

Aluehallintovirasto on poistanut välitysliikkeen rekisteristä, koska välitysliike ei ole täyttänyt välitysliikelaissa (laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä, 1075/2000) säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä. Aluehallintoviraston tulee poistaa välitysliike rekisteristä, jos rekisteröinnin edellytykset eivät täyty (19 §).

Aluehallintoviraston päätöstä rekisteristä poistamisesta on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Hallinto-oikeus ei ole määrännyt toisin. Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti Asuntokeskus Kotipaja Oy:n on tullut lopettaa kaikki välitystoiminta. Asuntokeskus Kotipaja Oy ei ole noudattanut aluehallintoviraston päätöksessä mainittua. Aluehallintoviraston havaintojen mukaan Asuntokeskus Kotipaja Oy edelleen harjoittaa välitystoimintaa muun muassa järjestämällä esittelyitä ja markkinoimalla välityspalveluja ja välitettävänä olevia kohteita omilla sivuillaan, etuovi.com-sivuilla ja oikotie.fi-sivuilla.  

Välitysliikelain mukaan aluehallintoviraston on kiellettävä välitystoiminta, jota harjoitetaan välitysliikelain vastaisesti ilman rekisteröintiä. Aluehallintovirastolla on velvollisuus asettaa uhkasakko kiellon tehosteeksi, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Aluehallintovirasto on asiassa ryhtynyt välitysliikelaissa mainittuun toimenpiteeseen.

Sen lisäksi, että aluehallintovirasto on asiassa ryhtynyt toimenpiteisiin, pyytää aluehallintovirasto Asuntokeskus Kotipaja Oy:n asiakkaita huomioimaan, että yhtiöllä ei ole oikeutta harjoittaa välitystoimintaa. Jos Asuntokeskus Kotipaja Oy:n havaitaan harjoittavan välitystoimintaa, kuten välityspalvelujen ja välitettävänä olevien kohteiden markkinoimisen, esittelyn pitämisen tai toimeksiantosopimuksen tekemisen, pyydetään asiasta ilmoittamaan Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti osoitteeseen kirjaamo.lounais@avi.fi tai käyttämällä lomakepohjaa, joka löytyy osoitteesta: Kiinteistönvälitysliikkeet - Valvonta ja kantelut - Henkilöasiakas - Aluehallintovirasto (avi.fi).

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää