Ar­vioin­ti­neu­vos­to: Vas­taan­ot­to­ra­han pienentämisen vaikutuksia kunnille ja hy­vin­voin­tia­lueil­le on arvioitava tarkemmin

08.04.2024 07:29

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut sisäministeriölle lausunnon lakiehdotuksesta vastaanottorahan ja käyttörahan pienentämisestä. Arviointineuvoston mukaan lakiehdotukseen sisältyy useita informatiivisia taulukoita sekä euromääräisiä arvioita vaikutuksista. Ehdotuksessa on tunnistettu keskeisiä vaikutuksia kohderyhmiin. Vaikutuksia kunnille ja hyvinvointialueille tulisi arvioida.

Ehdotetussa laissa säädettäisiin kansainvälistä suojelua hakevalle, tilapäistä suojelua saavalle ja ihmiskaupan uhrille, jolla ei ole kotikuntaa, myönnettävän vastaanottorahan ja käyttörahan määrän pienentämisestä. Vastaanottoraha ehdotetaan laskettavaksi välttämättömänä toimeentulotukena myönnettävien toimeentulotuen laskennallisten ravintomenojen määrän tasolle.

Lakiehdotuksesta käyvät hyvin ilmi esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset. Ehdotuksesta ei kuitenkaan ilmene, onko vastaanottorahan suuruudella ollut todennettua vaikutusta perusteettomasti kansainvälistä suojelua hakevien määrään.

Lakiehdotuksen vaikutusten arvioinnissa on tuotu avoimesti esille ehdotettujen muutosten kielteisiä vaikutuksia sekä mahdollisia riskejä. Vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ja niiden vaikutuksia on kuvattu monipuolisesti. 

Lakiehdotuksessa on tunnistettu ehdotetun sääntelyn kannalta keskeiset kohderyhmät ja selostettu, mihin vastaanottorahan saajien ryhmiin sääntelyn vaikutukset kohdistuisivat eniten. Ehdotuksessa tulisi kuitenkin arvioida, miten ehdotettu sääntely vaikuttaa vastaanottorahaa saavien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen, etenkin jos vastaanottokeskuksessa vietetty aika venyy kovin pitkäksi.

Lakiehdotuksen yhtenä tavoitteena on nopeuttaa sellaisten tilapäistä suojelua saavien kuntaan siirtymistä, joilla on mahdollisuus hakea kotikuntaa. Lakiehdotuksessa tulisi arvioida ehdotuksen taloudellisten vaikutusten mittaluokkaa kuntiin ja hyvinvointialueisiin, sillä siirtyminen vastaanottokeskusten palveluiden piiristä kuntiin kasvattaa kuntien ja hyvinvointialueiden kustannuksia.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain väliaikaista muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: SM036:00/2023), jonka sisäministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 25.3.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää