Ar­vioin­ti­neu­vos­to työrauhaa koskevasta esityksestä: Vaikutuksia työn­te­ki­jä­ryh­mien asemaan tarkennettava

14.02.2024 07:00

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon niin sanotusta työrauhaa koskevasta esityksestä. Arviointineuvoston mukaan esityksen taustasta ja tavoitteesta saa hyvän käsityksen. Esityksessä on tunnistettu eri vaikutuksia, mutta tarkennuksia kaivataan etenkin työntekijöiden asemaan.

Esityksessä tehtäisiin useita muutoksia työehtosopimuslakiin, työriitojen sovittelusta annettuun lakiin, työsopimuslakiin ja merityösopimuslakiin (ns. työrauhaesitys). Poliittisten työtaisteluiden kestoa rajattaisiin 24 tuntiin ja muiden työtaistelutoimien enintään kahteen viikkoon. Lisäksi olisi vältettävä suhteettomia myötätuntotyötaisteluita ja enimmäiskeston ylittäviä poliittisia työtaistelutoimenpiteitä. Työrauhavelvollisuuden vastaisesta työtaistelusta tuomittavan hyvityssakon määrä olisi 10 000 – 150 000 euroa. Lisäksi työntekijän tulisi maksaa työnantajalleen hyvitystä (200 euroa), mikäli hän jatkaisi tuomioistuimen lainvastaiseksi toteamaa työnseisausta saatuaan tiedon tuomiosta.

Esityksen perusteella saa käsityksen keskeisistä esityksistä ja tavoitteista sekä asiaa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä. Lisäksi esitysluonnoksessa on kattava kuvaus ulkomaisesta lainsäädännöstä ja Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista. Vaikutusarvioihin sisältyy numeerisia arvioita. Arvioihin liittyviä epävarmuuksia on myös tuotu esiin. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallitusohjelman kirjaus on rajannut ministeriön mahdollisuuksia arvioida eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen kuvauksesta ei ilmene, voidaanko lainvastaisia lakkoja vähentää vaihtoehtoisin keinoin.

Esitysluonnoksessa käsitellään melko vähän vaikutuksia niille työntekijöille, jotka eivät kuulu työehtosopimuksen piiriin, joilla on epätyypillinen työsuhde (ns. nollatuntisopimus) tai jotka ovat alentuneesti työkykyisiä. Työntekijöiden asemaa tulisi arvioida myös perusoikeuksien näkökulmasta. Työtaisteluoikeuden rajoittamisella voi olla vaikutuksia työntekijöiden perusoikeuksien toteutumiseen, sillä järjestöt edustavat työntekijöitä. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hallituksen esityksestä laeiksi työehtosopimuslain, työriitojen sovittelusta annetun lain, työsopimuslain ja merityösopimuslain muuttamisesta (hankenumero: TEM053:00/2023). Työ- ja elinkeinoministeriö toimitti esityksen arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 23.1.2024. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää