Ar­vioin­ti­neu­vos­to: Lu­ku­kausi­mak­su­jen vaikutuksia korkeakouluille tulisi arvioida tarkemmin

22.03.2024 08:26

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon lakiehdotuksesta yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi. Arviointineuvoston mukaan lakiehdotuksesta saa hyvän käsityksen asian keskeisistä ehdotuksista ja arvioiduista vaikutuksista korkeakoulujen opiskelijamääriin. Esityksessä tulisi kuvata selkeämmin, keitä lukuvuosimaksu ja hakemuksen käsittelymaksu koskisi.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta vieraskielisessä tutkintokoulutuksessa perittävien lukuvuosimaksujen tulisi jatkossa kattaa koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

Myös hakemuksen käsittelymaksu palautettaisiin käyttöön. Opiskelijan oleskeluluvalla maahan tullut säilyisi lukuvuosimaksuvelvollisena, vaikka hän vaihtaisi oleskelulupaansa esimerkiksi työperusteiseksi. Korkeakoulujen tulisi huolehtia siitä, että tilauskoulutusta koskevassa sopimuksessa on määritelty tilauskoulutukseen osallistuvan oikeudet ja velvollisuudet ja että tilauskoulutukseen osallistuvat ovat niistä tietoisia. Korkeakouluille säädettäisiin myös tiedonsaantioikeus hakijan ja opiskelijan sekä heidän perheenjäsentensä oleskelulupatiedoista. 

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että lakiehdotuksessa on arvioitu hyvin lukuvuosimaksun täyskatteellisuuden vaikutuksia korkeakoulujen opiskelijamääriin ja opiskelijoilta perittävien lukuvuosimaksujen suuruuteen.

Lakiehdotuksen perusteella on työlästä saada käsitystä, keitä ehdotetut muutokset koskevat. Esityksessä tulisikin kuvata tarkemmin, millaisia henkilöryhmiä lukuvuosimaksu ja hakemuksen käsittelymaksu koskisivat. Lisäksi lakiehdotuksessa tulisi arvioida vaikutuksia korkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutuksiin hakeutumiseen pidemmällä aikavälillä ja kuvata, miten ehdotettavan sääntelyn toimivuutta on tarkoitus seurata. Tilauskoulutusta koskevien muutosten näkökulmasta tulisi arvioida, miten ne vaikuttaisivat korkeakoulujen mahdollisuuksiin tuottaa ja myydä tilauskoulutusta kansainvälisillä markkinoilla. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (OKM023:00/2023), jonka opetus- ja kulttuuriministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 7.3.2024. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää