Ar­vioin­ti­neu­vos­to: Heikentääkö rajavartiolain muutosehdotus omai­suu­den­suo­jaa?

11.04.2024 08:07

Teknologian hyödyntämistä rajaturvallisuuden ylläpitämisessä koskevasta esityksestä saa lainsäädännön arviointineuvoston mukaan kohtalaisen käsityksen ehdotuksen sisällöstä ja vaikutuksista. Tarve lainmuutokselle tulee ilmi, mutta muutoksen vaikutuksia esimerkiksi omaisuuden suojaan tulisi tarkentaa.

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyaikaisen teknologian hyödyntäminen rajaturvallisuuden ylläpitämisessä ja muissa keskeisissä Rajavartiolaitoksen lakisääteisissä tehtävissä. Esityksessä ehdotetaan Rajavartiolaitoksen suorittaman teknisen valvonnan tarkoituksen ja käyttöalueen laajentamista. Muutoksilla pyrittäisiin vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin.

Lakiehdotuksen mukaan aiempaa useampi henkilö voisi päätyä Rajavartiolaitoksen suorittaman teknisen valvonnan kohteeksi. Lakiehdotuksesta on vaikea saada käsitystä ehdotetun muutoksen merkittävyydestä rajavyöhykkeen läheisyydessä oleskeleville. Arviointineuvosto pitää ymmärrettävänä, jos aiheeseen liittyy luottamuksellisia tietoja, jolloin esitysluonnoksessa ei voida välttämättä kertoa kovin tarkasti esimerkiksi teknisen ja radioteknisen valvonnan yksityiskohtia.

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksen arvio perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutuksista on suppea. Lakiehdotuksessa tulisi tarkentaa, miten ehdotus heikentää tai parantaa esimerkiksi yksityiselämän suojaa ja yksityisyyden suojaa. Lakiehdotuksesta ei selviä, voiko kestoltaan pidempi oikeus asettaa teknisen valvonnan laitteistoa rajavyöhykkeen ulkopuolella ilman maanomistajan tai -haltijan lupaa vaikuttaa heikentävästi maanomistajan mahdollisuuteen käyttää omaisuuttaan tai harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Lakiluonnoksessa on arvioitu lyhyesti muita toteuttamisvaihtoehtoja ja viitattu rajavartiolainsäädännön muutostarpeita ja kehittämiskohteita koskevaan esiselvitykseen. Arviointineuvosto pitää hyvänä käytäntönä, että vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia on selvitetty jo lakihankkeen esiselvitysvaiheessa.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hallituksen esitysluonnoksesta rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (hankenumero: SM003:00/2023), jonka sisäministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 26.3.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää