Ar­vioin­ti­neu­vos­to etäyhteyksien käytöstä oi­keu­den­käyn­neis­sä: Riskejä tulee tarkentaa

17.04.2024 13:25

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan etäyhteyksien edistämistä oikeudenkäynnissä koskeva esitysluonnos on tiivis kokonaisuus, josta keskeiset ehdotukset ilmenevät hyvin. Ehdotetut muutokset arvioidaan vähäisiksi mutta periaatteellisesti merkittäviksi. Etäyhteyden vaikutuksia ja riskejä päätöksentekoon tulee vielä konkretisoida.

Ehdotetuilla muutoksilla lisättäisiin etäyhteyksien käyttömahdollisuuksia yleisissä tuomioistuimissa, markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa ja sujuvoitettaisiin näin oikeudenkäyntejä. Esitys tekisi mahdolliseksi tuomarille osallistua etäyhteyksillä oikeudenkäyntiin. Lisäksi säädettäisiin mahdollisuudesta toimittaa suullinen käsittely kokonaan etäyhteyksien välityksellä.

Tuomioistuimelle annettaisiin mahdollisuus määrätä, että asianosaisen oikeus olla läsnä suullisessa käsittelyssä toteutettaisiin etäyhteyksien välityksellä. 

Lakiehdotuksessa on arvioitu vaikutuksia oikeudenkäyntimenettelyyn ja hyödynnetty tutkimustietoa siitä, miten yleisö kokee tuomioistuimen arvovallan etäoikeudenkäynneissä. Tutkimusta siitä, miten etäoikeudenkäynnit vaikuttavat tuomareiden työskentelyyn, ei kuitenkaan ole otettu huomioon. Lakiehdotuksen mukaan kielteisiä vaikutuksia asianosaisten kannalta ei olisi, sillä asianosaisilla olisi pääsääntöisesti oikeus osallistua suulliseen käsittelyyn istuntosalista käsin.

Arviointineuvosto katsoo kuitenkin, että esityksessä tulisi tutkimuskirjallisuuteen nojautuen kuvata, mitä mahdollisia riskejä tai muita vaikutuksia etäyhteyksien käytöllä oikeudenkäyntimenettelyssä voi olla tuomareiden päätöksentekoon ja asianosaisiin. 

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että lakiehdotuksen taustalla on arviomuistio, jossa on käsitelty myös sellaisia kysymyksiä, joiden johdosta ei ole päädytty ehdottamaan lainsäädäntömuutoksia. Lisäksi arviointineuvosto pitää myönteisenä, että lakiehdotuksessa on tiivis arvio alueellisista vaikutuksista.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu etäyhteyksien edistämisestä oikeudenkäynnissä yleisissä tuomioistuimissa koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: OM075:00/2022), jonka oikeusministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 4.4.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää