Ar­vioin­ti­neu­vos­to: Esimerkit kirkastaisivat vesienhoidon ym­pä­ris­tö­ta­voit­teis­ta poikkeamisen vaikutuksia

22.04.2024 09:25

Vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevan esitysluonnoksen perusteella saa lainsäädännön arviointineuvoston mukaan hyvän käsityksen asian taustasta, oikeustilasta ja ehdotetusta muutoksesta. Lakiehdotuksen arvioissa on tuotu hyvin esille niihin liittyviä epävarmuuksia. Ympäristövaikutuksia on arvioitu riittävästi, mutta poikkeamisen vaikutuksia vesiekosysteemeihin ja vesien virkistyskäyttöön voitaisiin havainnollistaa esimerkkien kautta.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin lisättäisiin uudet lupamenettelyssä sovellettavat säännökset vesien tilan ympäristötavoitteista. Ympäristönsuojelulain ja vesilain lupaedellytyksiin lisättäisiin uusi luvanmyöntämisen edellytys perustuen EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistuneeseen tulkintaan vesienhoidon ympäristötavoitteiden sitovuudesta lupaharkinnassa. 

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotus on pääosin hyvin valmistelu. Asiaa vähemmän tuntevalle kuitenkin helpottaisi, jos nykyistä oikeustilaa, keskeisiä luonnontieteellisiä käsitteitä ja ehdotettua muutosta havainnollistettaisiin esimerkiksi kaaviokuvalla tai taulukolla. Lisäksi esityksessä voitaisiin kuvata esimerkinomaisesti, mitä heikentämiskiellolla käytännössä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. Tämä havainnollistaisi paremmin, miten poikkeamismenettely tulisi muuttumaan. 

Lakiehdotuksen mukaan ehdotus mahdollistaisi poikkeamisen vesienhoidon ympäristötavoitteista tietyin edellytyksin. Poikkeaminen voisi rajoitetusti lisätä uusien hankkeiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia vesiin. Lakiehdotuksessa tulee avata tarkemmin esimerkkien kautta, minkälaisia riskejä haitalliset vesivaikutukset voivat aiheuttaa vesiekosysteemeille ja vesien virkistyskäytölle. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain, ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (hankenumero: YM043:00/2022), jonka ympäristöministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 4.4.2024.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää