Ar­vioin­ti­neu­vos­to: Eläin­lää­kin­tä­huol­to­lain muuttamisen vaikutuksia eläinten hyvinvointiin arvioitava tarkemmin

13.03.2024 14:24

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon lakiehdotuksesta eläinlääkintähuoltolain muuttamiseksi. Arviointineuvoston mukaan lakiehdotuksesta saa käsityksen esityksen keskeisistä ehdotuksista. Esityksessä tulisi arvioida vaikutuksia kuntalaisille aiheutuviin kustannuksiin yksityisistä ja julkisista eläinlääkäripalveluista.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkintähuoltolakia (285/2023), joka ei ole vielä voimassa. Kuntien velvollisuus järjestää seura- ja harrastuseläimiä varten muita eläinlääkäripalveluja kuin ensiavun luonteista kiireellistä eläinlääkärinapua määräytyisi alueellisten tarpeiden perusteella. Laissa säädettäisiin kriteereistä, joilla turvattaisiin palvelujen riittävä ja kohtuuhintainen saatavuus sekä kunnille säädettyjen eläinlääkintähuollon tehtävien asianmukainen hoito. Muutosehdotusten taustalla on Suomen ja komission välillä käyty yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen julkista tukea koskenut neuvotteluprosessi. 

Esityksessä tulisi kuvata tarkemmin, mihin ehdotettava lainmuutos perustuu ja mitkä ovat sen tavoitteet. Vaikutuksia eläinten hyvinvoinnille ja terveydelle sekä suojelulle tulisi arvioida tarkemmin. Lisäksi tulisi käsitellä vaikutuksia eri alueiden asukkaiden mahdollisuuksiin saada yhdenvertaisesti tarvitsemansa eläinlääkäripalvelut. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu eläinlääkintähuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: MMM047:00/2023), jonka maa- ja metsätalousministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 28.2.2024. Lausunto on julkinen.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.

Lähde: valtioneuvoston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää