Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneista rikoksista ja tuomioistuinten tie­to­jär­jes­tel­mien kehittäminen

22.02.2024 08:03

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarille rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjätuomari oli tuominnut kaksi vastaajaa rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneista teoista. Hän ei myöskään ollut apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan antanut asiassa haastetta laissa edellytetyllä tavalla viipymättä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ollut aiheutunut vastaajille haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai muutakaan vahinkoa. Virhe oli korjaantunut apulaisoikeuskanslerin haettua tuomion purkua korkeimmalta oikeudelta.

Käräjäoikeuden laamanni oli asiasta antamassaan lausunnossa todennut pitävänsä toivottavana, että käräjäoikeuksien käytössä oleva asiankäsittelyjärjestelmä huomauttaisi ennakolta syyteoikeuden vanhentumisen vaarasta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi apulaisoikeuskanslerin aiemmin esittämään näkemykseen, että tietojärjestelmien mahdolliset syyteoikeuden vanhentumista koskevat muistutukset voisivat hyödyllisesti tukea tuomaria ratkaisutoiminnassaan. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi lisäksi, että tuomioistuinten tietojärjestelmien lainkäyttötoimintaa tukevat toiminnallisuudet voisivat vanhentuneiden rikosten syyksilukemisen ehkäisemisen ohella parhaimmillaan ehkäistä jo haastetta annettaessa ja sen viimeistä tiedoksiantopäivää asetettaessa tapahtuvia virheitä. Hän kuitenkin korosti samalla, että toimintaa tukevien teknisten apuvälineiden mahdollinen kehittyminen ei poista tuomarin vastuuta lainkäytön lainmukaisuudesta, ja että toisaalta tietojärjestelmien ratkaisutoimintaa tukevien toiminnallisuuksien puuttuminen ei myöskään oikeudellisesti hyväksyttävällä tavalla selitä siinä tapahtuneita virheitä.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Tähän voit lisätä tekstinoston (Quote)

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää