Apu­lai­soi­keus­kans­le­rin sijainen: Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin epäiltyä lainvastaista menettelyä virkatoimessa koskevassa asiassa

24.11.2022 07:40

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti omana aloitteenaan tutkimassaan asiassa Lapin poliisilaitoksen rikoskomisarion huomiota poliisin velvollisuuteen ilmoittaa oikeuskanslerille poliisin tutkittavaksi tulleesta tuomarin epäiltyä lainvastaista menettelyä virkatoimessa koskevasta asiasta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti lisäksi Pohjois-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjän huomiota siihen, että aluesyyttäjä ei ole toimivaltainen päättämään tuomarin epäiltyä lainvastaista menettelyä virkatoimessa koskevan esitutkinnan toimittamisesta. Hän kiinnitti vielä aluesyyttäjän huomiota valtakunnansyyttäjän syyttäjille antamaan toimintaohjeeseen ilmoittaa kyseisenlaisesta käsiteltäväkseen saapuneesta asiasta ylimmälle laillisuusvalvojalle. 

Rikoskomisario oli tutkinnanjohtajana tehnyt päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa asiassa, joka koski käräjänotaarin menettelyä käräjäoikeuden puheenjohtajana ja tämän tekemää lainkäyttöratkaisua. Asiasta ei ilmoitettu oikeuskanslerille eikä asiassa tehtyä esitutkintapäätöstä lähetetty tiedoksi.

Oikeuskansleri on tuomarien virkarikosasioiden erityissyyttäjänä pyytänyt poliisia ilmoittamaan sen tutkittavaksi tulleista asioista, joissa on kyse tuomarin tekemäksi epäillystä lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. Oikeuskansleri on samassa yhteydessä todennut, että jos esitutkintaa ei tällaisessa asiassa toimiteta, tulee päätös asiasta lähettää oikeuskanslerille tiedoksi.

Tutkinnanjohtajan oli tehnyt asiassa päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä heti tutkintailmoituksen kirjaamisen jälkeen. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että tutkinnanjohtajan olisi tullut ilmoittaa asiasta oikeuskanslerille ja samalla lähettää tiedoksi asiassa jo tekemänsä esitutkintapäätös.

Aluesyyttäjä oli myöhemmin ratkaissut samaa asiaa koskeneen muutosharkintapyynnön tehden päätöksen olla aloittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. Perustuslain mukaan syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa päättää valtioneuvoston oikeuskansleri tai eduskunnan oikeusasiamies. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kun aluesyyttäjällä ei kerrotun vuoksi ole kyseisenlaisessa asiassa toimivaltaa päättää syytteen nostamisesta, ei hänellä ole toimivaltaa myöskään päättää tällaista asiaa koskevan esitutkinnan toimittamatta jättämisestä tai lopettamisesta.

Valtakunnansyyttäjän antaman yleisen ohjeen mukaan syyttäjän tulee ilmoittaa ylimmälle laillisuusvalvojalle syyttäjälle saapuneesta tuomarin virkatoimessa tekemäksi epäillystä rikoksesta. Aluesyyttäjä ei ollut tapauksessa tehnyt tällaista ilmoitusta.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää