Alus­ta­työ­di­rek­tii­vi EU-ministereiden asialistalla kokouksessa 11.3.2024

11.03.2024 07:11

Työministeri Arto Satonen edustaa Suomea työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokouksessa Brysselissä 11.3.2024. Ainoa lainsäädäntöasia neuvostossa on pitkään valmisteltu alustatyödirektiivi, jolla pyritään parantamaan alustatyötä tekevien työoloja.

Alus­ta­työ­di­rek­tii­vi luo pelisäännöt alalle

Alustatyöllä tarkoitetaan työtä, jota järjestetään digitaalisten alustojen kautta. Asiakkaille voidaan tarjota esimerkiksi ruoan ja tavaroiden kuljetusta tai palveluja verkon välityksellä.

Direktiivin tavoitteena on selkeyttää alustatyön pelisääntöjä ja parantaa alustojen kautta työskentelevien henkilöiden työoloja. Direktiivillä pyritään varmistamaan, että alustojen kautta työskentelevien ammattiasema (työntekijä vai itsenäinen ammatinharjoittaja) on määritetty oikein. 

Direktiivin keskeisimmät säännökset koskevat oikeudellista olettamaa eli sitä, että alustan ja alustatyötä tekevän välinen suhde oletetaan työsuhteeksi. Kolmikantaneuvotteluissa saavutetun neuvottelutuloksen mukaan EU:n jäsenvaltioiden olisi luotava alustatyötä tekeviä koskeva työsuhdeolettama. Toisin kuin alkuperäinen komission esitys, direktiivi ei sisällä kriteerejä, joiden perustella työsuhdeolettaman täyttymistä arvioitaisiin. Sen sijaan kansallisesti pitäisi määritellä, mitkä johtoa ja valvontaa osoittavat tosiseikat laukaisevat työsuhdeolettaman soveltamisen.

Suomessa ei ole käytössä työsuhdeolettamaa. Työsuhteen olemassaolo ratkaistaan työsopimuslaissa pakottavalla tavalla säädettyjen työsuhteen tunnusmerkkien pohjalta.

Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön kahden vuoden kuluessa sen voimaantulosta. Direktiivi edellyttää Suomessa uutta lainsäädäntöä alustatyöstä.

Ministerit keskustelevat Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta

Ministerit käyvät periaatekeskustelun Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanosta eurooppalaisen ohjausjakson 2024 ja tulevan sosiaalisen toimintaohjelman yhteydessä. Lisäksi he hyväksyvät työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean lausunnon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevista unionin tulevista poliittisista painopisteistä.

Ministerien odotetaan myös hyväksyvän työllisyyskomitean keskeiset viestit neuvoston suosituksen nuorisotakuun täytäntöönpanosta.

Lähde ja lisätietoja: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää