Aluei­den­käyt­tö­lain valmistelun tueksi valmistunut useita selvityksiä

18.04.2024 18:22

Alueidenkäytön suunnittelua koskevat säännökset uudistetaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti. Alueidenkäyttölain valmistelun tueksi on valmistunut useita ympäristöministeriön tilaamia selvityksiä.

Kaavoituksen va­li­tusoi­keuk­sien rajaamisessa suppeasti liikkumavaraa

Maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden professori Martti Häkkänen selvitti, onko kaavoituksen valitusoikeuksien edellytyksiä mahdollista tarkentaa. Selvityksen johtopäätös on, että oikeudellinen liikkumavara valitusoikeuksien rajaamisessa on suppea, eikä asianosaisen valitusoikeutta voida poistaa. Muistutuksen tekeminen kaavoitusprosessin yhteydessä voitaisiin tietyin rajoituksin säätää edellytykseksi valitusoikeuden käyttämiselle. Oikeudellisesti saattaisi myös olla mahdollista valitusoikeutettujen piirin rajaaminen asianosaisiin esimerkiksi sellaisissa asemakaava-asioissa, joilla ei ole todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Teol­li­suus­puis­to­ja koskevan lainsäädännön ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta tunnistettu

Ympäristöoikeuden professori Ismo Pölönen, ympäristöoikeuden apulaisprofessori Aleksi Heinilä ja ympäristöoikeuden yliopisto-opettaja Heikki Salonen selvittivät keskitettyihin teollisuusalueisiin, eli niin sanottuihin teollisuuspuistoihin, sovellettavaa ympäristölainsäädäntöä ja sen kehittämismahdollisuuksia. Selvityksen mukaan alueidenkäyttölakiin liittyvät muutostarpeet ovat lähinnä terminologian selkeyttämistä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja lupakäsittelyn välisen suhteen tiivistämiseksi selvityksessä ehdotetaan, että YVA-menettelyn loppuvaihe (YVA-selostus ja perusteltu päätelmä) ja lupamenettelyn alkuvaihe olisi mahdollista järjestää samaan aikaan. Lisäksi esitetään ympäristövaikutusten arvioinnin ja kaavan yhteismenettelymahdollisuuden laajentamista eräiltä osin. Selvityksen mukaan myös ympäristöluvan suhdetta keskeneräiseen kaavoitukseen voisi olla tarvetta selventää.

Maakuntakaavan tulisi sekä joustaa että ohjata vähittäiskaupan ohjaamista

Apulaisprofessori Aleksi Heinilä tarkasteli selvityksessään hallitusohjelman kirjausta maakuntakaavan ohjausvaikutuksen keventämiseksi vähittäiskaupan osalta. Selvityksen mukaan maakuntakaavan tulisi toisaalta mahdollistaa ja joustaa, toisaalta ohjata riittävästi, koska vähittäiskaupan sääntelyllä on paljon yleiseen etuun liittyviä yhteiskunnallisia tavoitteita. Selvityksen mukaan kaupan sijainti yhdyskuntarakenteessa vaikuttaa ratkaisevasti asiointiliikenteen määrään ja kulkutapaan. Asiointiliikenteeseen voidaan vaikuttaa ohjaamalla suurten kaupan yksiköiden sijaintia ja huolehtimalla lähikauppaverkon toimintaedellytyksistä. Ohjauksen toimivuuden kannalta on tärkeää löytää ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman kestäviä ja huomioivat eri näkökulmat riittävästi.

Alueidenkäytön lainsäädännön uudistukset ovat jatkoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistukselle

Alueidenkäyttölain lisäksi ympäristöministeriö valmistelee uutta yhdyskuntakehittämislakia ja yhdyskuntarakentamislakia. Kokonaisuuteen kuuluvat myös katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetut säännökset.

Lakiuudistukset ovat jatkoa vuonna 2018 alkaneelle maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukselle, jossa alueidenkäytön säännösten uudistus jäi kesken.

Uusi rakentamislaki (751/2023) tulee voimaan 1.1.2025. Samalla maankäyttö- ja rakennuslaista (132/1999) kumotaan rakentamisen osuus, ja lain nimeksi tulee alueidenkäyttölaki.

Alueidenkäytön lainsäädännön uudistus.

Hallituksen esitys kaavojen toteuttamisen ja katujen kunnossapidon lainsäädännön uudistamisesta.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää