Alue­hal­lin­to­vi­ras­to selvitti vuonna 2023 pe­rin­tä­kir­jei­den sähköisiä toi­mit­ta­mis­ta­po­ja ja valmistautui valvomaan positiivista luot­to­tie­to­re­kis­te­riä

30.05.2024 07:05

Etelä-Suomen aluehallintovirasto selvitti perintätoimistojen lähettämien perintäkirjeiden sähköisiä toimittamistapoja kuluttaja- ja yrityssaatavien perinnässä. Lisäksi aluehallintovirasto valmistautui valvomaan positiivista luottotietorekisteriä ja priorisoi valvontaa.

Aluehallintovirasto teki vuonna 2023 selvityksen perintätoimistojen lähettämien perintäkirjeiden sähköisistä toimittamistavoista kuluttaja- ja yrityssaatavien perinnässä. Selvityksessä kerättiin tietoa muun ohella siitä, mitä sähköisiä toimittamistapoja perintätoimistot ovat ottaneet käyttöön ja missä laajuudessa sekä millaisia kokemuksia sähköisten toimittamistapojen käyttöönottamisesta on ollut. Lisäksi selvitettiin, mitä toimintatapoja perintätoimistot noudattavat suostumuksen hankkimisessa ja sähköisesti lähetettyjen perintäkirjeiden perillemenon varmistamisessa.

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön porrastetusti vuosien 2023–2026 aikana. Positiiviseen luottotietorekisteriin kootaan tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista, ja sen valvontaviranomaisena toimii pääsääntöisesti Finanssivalvonta. Aluehallintovirasto valvoo kuitenkin niitä perintärekisteriin rekisteröityjä perintätoimistoja, jotka ostavat luottoyhtiöiltä saatavakantoja. Vuonna 2023 aluehallintovirasto valmistautui valvomaan positiivista luottotietorekisteriä kehittämällä valvontaprosessia ja osallistumalla sidosryhmätilaisuuksiin.

Priorisoitua valvontaa ja tehokasta rekisteri-ilmoitusten käsittelyä


Aluehallintovirastolle tehtiin perintätoimistojen toiminnasta yhteensä 353 epäkohtailmoitusta vuonna 2023. Ilmoitusten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna mutta pysyi edelleen suurena. Ilmoitusten suuren määrän vuoksi valvontaa priorisoitiin ja keskityttiin vakavimpiin tapauksiin. Ilmoitusten pohjalta aluehallintovirasto antoi yhden varoituksen ja kiinnitti huomiota virheelliseen toimintaan 28 tapauksessa.

Tärkeimpiä aiheita valvontapäätöksissä olivat esimerkiksi 
•    riitautetun saatavan perintä
•    saatavien yhdistäminen sekä
•    kohtuuttomat perintäkulut suoraan ulosottokelpoisen yrityssaatavan perinnässä.

Aluehallintovirasto teki esittelystä annetut valvontapäätökset keskimäärin yhdeksässä kuukaudessa, mikä oli tavoiteaika päätösten tekemiselle vuonna 2023. Valvontapäätöksessä tutkitaan toiminnanharjoittajan menettelyä laajempana ja useita ilmoituksia sisältävänä asiakokonaisuutena. Vuoden loppuun mennessä käsiteltyjen kaikkien epäkohtailmoitusten käsittelyaika oli keskimäärin 14 päivää.

Aluehallintovirasto pitää rekisteriä yrityksistä, jotka harjoittavat vapaaehtoista perintää. Vuoden 2023 lopussa rekisterissä oli yhteensä 79 perintätoimistoa. Uusia toimijoita merkittiin rekisteriin kolme vuoden 2023 aikana. Perintärekisteri-ilmoitusten käsittelyaika vuonna 2023 oli keskimäärin 25 päivää. Aluehallintovirasto käsitteli täydelliset, myönteiset rekisterihakemukset pääsääntöisesti noin kahden viikon tavoiteajassa. Pidemmät käsittelyajat johtuivat puutteellisista hakemuksista, joihin jouduttiin pyytämään täydennyksiä ja lisäselvityksiä.

Yhteistyötä sidosryhmien kanssa


Aluehallintovirasto teki yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa arvioimalla perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain (411/2018) kehittämistarpeita. Yhteistyötä tehtiin myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa esimerkiksi hyvän perintätavan päivittämiseksi. Lisäksi aluehallintovirasto teki yhteistyötä Tulorekisteriyksikön ja erillisen viiteryhmän kanssa positiivisen luottotietorekisterin valvonnasta. Edelleen aluehallintovirasto antoi tietosuojavaltuutetun toimistolle lausunnon perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) ja hyvän perintätavan soveltamisesta.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to valvoo vapaaehtoista perintää harjoittavia pe­rin­tä­toi­mis­to­ja


Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo koko Suomen alueella, että perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin merkityt perintätoimistot noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa.

Aluehallintovirasto turvaa omalta osaltaan perintätoimistojen asiakkaiden oikeuksia ja alalla toimivien yritysten yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia. 

Lisätietoa perintätoiminnan harjoittajien valvonnasta ja sähköisestä rekisteristä aluehallintoviraston verkkosivustolta: Perintätoimistot – Raha ja omaisuus – Valvonta ja kantelut – Henkilöasiakas – Aluehallintovirasto.

Lähde: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää