Vastuullisuuden muistilista yritysjohdolle

27.03.2024 09:55

Yritysten omistajat, hallitukset ja johto ovat tänä päivänä entistä tietoisempia vastuullisuuden merkityksestä asiakkailleen, alihankkijoilleen, arvoketjuilleen, työntekijöilleen ja sijoittajilleen. Eettiset käytännöt, ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä osatekijöitä yrityksen arvonluonnissa ja merkittävissä rooleissa yritysten menestystarinoissa.

Varmista, että nämä seitsemän vastuullisuuden teemaa ja trendiä eivät mene teidän yritykseltänne ohi:

1. Ilmasto, hii­li­neut­raa­li­suus ja kes­tä­vyys­ra­por­toin­ti

Jokainen yritys pystyy kehittämään omia prosessejaan ja toimintatapojaan vähemmän saastuttaviksi. Päästövähennyspaine luo pakon kehittää omaa liiketoimintaa ilmastokestävämmäksi ja myös mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan kehittämiseksi.

EU-regulaation myötä yritysten kestävyysraportointi tulee samalla tavalla tilintarkastajien varmennettavaksi ja yritysten hallitusten vahvistettavaksi kuten tilinpäätöstieto (kaksoisolennaisuus). Kestävyysraportointi kannattaisi pyrkiä kääntämään myönteiseksi mahdollisuudeksi tunnistaa liiketoiminnan kehittämiskohteita, osaksi yhtiön hallituksen ja johdon vuosikelloa, tavoitteiksi ja mittareiksi ja sitä kautta osaksi yhtiön kehittämistä.

2. Bio­di­ver­si­teet­ti ja luontopääoma

Luontopääomasta tulee pitää parempi huoli. Kun biodiversiteetti järkkyy, luonnon arvoketjut häiriintyvät, ilmastonmuutos kiihtyy ja maatalouden sadot pilaantuvat aiheuttaen nälänhätää. Nälkä- ja ilmastopakolaisuus kiihtyy. Yritykset ovat alkaneet tutkia, millä toimenpiteillä he voivat estää biodiversiteettikatoa sekä tukea luonnon monimuotoisuutta ja ennallistamista. Asiakkaat, työntekijät ja sijoittajat kiittävät.

3. Sosiaalinen vastuu ja si­dos­ryh­mäyh­teis­työ

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen korostuvat yritysten toiminnassa. Yritykset pyrkivät edistämään yhteiskunnan hyvinvointia yhdessä sidosryhmiensä kanssa. DEIn (monimuotoisuus, tasa-arvo ja inkluusio) rooli johdon agendalla vahvistuu. Some on nopea ja armoton. Sosiaalisen vastuullisuuden laiminlyönti saattaa aiheuttaa mainekuprun ja sitä kautta pahimmassa tapauksessa osakekurssien romahtamisen. Sosiaalinen vastuullisuus on nouseva ja erittäin kriittinen trendi ja osallistamisesta tulee pakollista ja todennettavaa esimerkiksi vastuullisuusraportoinnin IRO-prosessissa.

4. Monimuotoisuus

Vuosi 2026 ja kiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksissa lähestyy. Silloin edellytetään, että hallituksen jäsenistä molempia sukupuolia on vähintään 40 prosenttia. Monimuotoisuus on kuitenkin enemmän kuin sukupuoliasia, kuten erilaista koulutustaustaa, johtamiskokemusta, teknologia- ja markkinaosaamista, kokemusta yritysten kasvu- ja kehitysvaiheista tai rahoituskierrosten rakentamisesta. Nimitystoimikunnissa ja -valiokunnissa kannattaa nostaa monimuotoisuus hallitusten ja johdon valintakriteeristöön arvonluonnin näkökulmasta.

5. Vastuulliset hankinnat ja toi­mi­tus­ket­ju­jen läpinäkyvyys

Yritysten tulee varmistaa raaka-aineittensa eettinen alkuperä, alihankintaketjunsa työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen ja ympäristövaikutusten minimointi. Läpinäkyvyys vähentää riskejä ja lisää luottamusta asiakkaiden ja sijoittajien kanssa. Teknologia auttaa läpinäkyvyyden ja luottamuksen luonnissa. Esimerkiksi lohkoketjuteknologian avulla pystytään todentamaan, että suklaavalmistajan kaakao tulee plantaasilta, jolla ei käytetä lapsityövoimaa. Lohkoketjuilla lisätään jaettua luottamusta.

6. Tek­no­lo­gia­ky­vyk­kyy­det ja -osaaminen

Suomi on teknologiamaa. Eri teknologiat kehittyvät hurjaa vauhtia. Tekoäly ja kvanttitietokoneet mahdollistavat prosessien ja asiakaskokemusten mullistamisen ja uusien ratkaisujen keksimisen, joista emme edes osaa haaveilla tänä päivänä. Teknologiakehitys pitäisi olla jokaisen hallituksen agendalla usein ja säännöllisesti. Jokaisessa hallituksessa tulisi olla vähintään kolme jäsentä, jotka ymmärtävät teknologiaa. Muutoin tarvittavaa keskustelua, päätöksiä ja toimenpiteitä yrityksen kehittämiseksi ei saada aikaiseksi.

7. Turvallisuus

Fyysisen ja kyberturvallisuuden roolit yrityksen vastuullisuudessa on moniulotteinen ja keskeinen. Fyysinen ja digitaalinen turvallisuus liittyvät ympäristövastuuseen esimerkiksi siten, että datan turvallinen säilyttäminen pilvipalveluissa voi vähentää yrityksen ympäristövaikutuksia verrattuna perinteiseen fyysiseen tiedon säilyttämiseen. Turvallisuuskäytännöt ovat oleellinen osa yritysten vastuullisuutta, joiden avulla voidaan varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus, suojata yrityksen sidosryhmät sekä säilyttää maine ja arvostus markkinoilla. EU:n NIS- ja CER-regulaation myötä nämäkin asiat tulevat yritysten hallituksen ja johdon vastuulle.

Yritysten omistajien on hyvä olla hereillä ja kiinnostuneita yllä mainituista teemoista ja trendeistä. Nimitysprosesseissa kannattaa huolehtia, että yritysten hallituksiin ja johtoon saadaan henkilöitä, jotka kykenevät huolehtimaan yrityksen vastuullisuusvaateista ja osaavat samalla hyödyntää vastuullisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia yrityksen kehittämisessä ja arvon luonnissa omistajilleen ja yhteiskuntaan.

Aihetta käsitellään tarkemmin artikkelin kirjoittaja Aija Bärlundin ja Susanna Perkon kirjassa Ilmastouudistajat.

Kirjoittaja Aija Bärlund

Aiheeseen liittyvää