Raija Salmimies ja Sirkku Ruutu ovat kirjoittaneet kirjan työnohjaajille.
Raija Salmimies ja Sirkku Ruutu ovat kirjoittaneet kirjan työnohjaajille.

Työnohjauksen hyödyt ulottuvat yksilöiden ja tiimien lisäksi myös organisaation tasolle

27.04.2023 13:18

Työnohjaus auttaa organisaatiota kehittämään toimintatapojaan ja vahvistamaan johtamiskulttuuriaan, sanovat työnohjauksen ammattilaiset Raija Salmimies ja Sirkku Ruutu.

Työnohjaaja on ammattihenkilö, joka auttaa yksilöitä, ryhmiä ja organisaatioita kehittämääntyöskentelytapojaan ja parantamaan työsuoritustaan. Työnohjauksessa keskitytään henkilön työhön ja siihen liittyviin haasteisiin ja kehityskohteisiin. Työnohjauksen avulla voidaan parantaa työhyvinvointia, vahvistaa ammatillista kehittymistä ja lisätä työtehoa.

Työnohjauksen hyödyt ulottuvat yksilöiden ja tiimien lisäksi myös organisaation tasolle. Työnohjaus auttaa organisaatiota kehittämään toimintatapojaan ja vahvistamaan johtamiskulttuuriaan. Tästä syystä esihenkilön on tärkeää ymmärtää, mitentyönohjaus voi auttaa häntä ja organisaatiotaan saavuttamaan tavoitteensa.

Työnohjaus on prosessi

Ratkaisukeskeisessätyönohjausprosessissa on viisi osaa: 1) liittyminen, 2) tavoitteen kirkastaminen, 3) pystyvyysuskon jamotivaation kasvattaminen, 4) oivalluttaminen ja muutoksen konkretisointi sekä 5) prosessin yhteenveto ja opitun soveltaminen käytäntöön. Prosessi ei ole aina lineaarinen, vaan eri vaiheet voivat virrata toistensa lomassa tai polveilla edestakaisin. Esimerkiksi alussa asetettuja tavoitteita voidaan joutua tarkistamaan uudelleentilanteiden muuttuessa ja tietoisuuden kasvaessa.

Työnohjauksen kivijalka ovat työnohjaajan eettisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, prosessinohjaustaidot sekä myönteinen ja tutkiva asenne. Työnohjaajan tehtävä on olla tietoinen työnohjauksen prosessiluonteesta, ja hänen vastuullaan on huolehtia siitä, että prosessi tapahtuu. – Se ei nimittäin ole itsestäänselvyys, sillä monet työnohjaajaan, ohjattavaan, heidän vuorovaikutukseensa ja molempien työnlaajempaan toimintaympäristöön liittyvät seikat voivat nousta haasteeksi prosessin toteutumiselle. Keskeisiin työnohjaajan ydintaitoihin kuuluvatkin siksi työnohjausprosessin ohjaamisen taidot.

Ammattitaitoinen työnohjaaja on kiinnostunut aidosti ohjattavansa ajatuksista ja mielipiteistä, ja hän suhtautuu myönteisellä uteliaisuudella niihin esittäen tarkentavia kysymyksiä. Työnohjaaja on kärsivällinen, pyrkii ymmärtämään asian useasta näkökulmasta sekä pystyy ottamaan rauhallisesti vastaan vahvojakin tunneilmauksia menemättä niihin itse mukaan.

Kuuntelua ja läsnäoloa – tavoitteellisesti

Työnohjaus perustuu vuorovaikutuksessa tapahtuvaan dialogiin ja on aina tavoitteellista toimintaa. Koska keskeinen vaikuttamisen keino on työnohjaajan ja ohjattavan välinen vuoropuhelu, hypoteesiksi voidaan perustellusti ottaa se, että työnohjauksessa on samoja yleisiä vaikuttavia tekijöitä kuin psykoterapiassakin: vaikka psykoterapia on mielenterveyden hoitoa, sekä työnohjauksessa että terapiassa pyritään saamaan aikaan myönteistä muutosta ja edistämään asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointiaja terveyttä. Molemmat perustuvat humanistiseen ihmiskäsitykseen, jossa korostetaan ihmisen omaa vastuullisuutta ja valinnanvapautta. Taustauskomuksena on, että ohjattavan pyrkii aktiiviiseen toimijuuteen itsensä kehittämisessä ja kasvamisessa.

Työnohjauksen tavoitteena on ammatillinen kasvu: se kehittää kykyä reflektoida omaa toimintaa ja arvioida sen vaikutuksia muihin ihmisiin. Työnohjaus tukee ammatillista käyttäytymistä koko työpaikalla, luo valmiuksia kohdata muutostilanteita ja auttaa selviytymään stressaavissa tilanteissa.

***

Sirkku Ruutu on psykologi PsM, psykoterapeutti VET,opettaja KM ja leadership coach MCC. Hän toimii esimiesvalmentajana,organisaatiopsykologisena asiantuntijana, coachina ja työnohjaajana. Lisäksihän opettaa yliopistossa ratkaisukeskeistä psykoterapiaa ja kouluttaatyönohjaajia ja ammatticoacheja. Raija Salmimies on terveystieteidenmaisteri TtM, jolla on pedagoginen pätevyys. Hän on psykoterapeutti VET,leadership coach PCC ja työnohjaaja. Hän toimii esimiesten ja työyhteisöjenkokonaiskuntoisuuden, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä itsensä johtamisenkouluttajana ja valmentajana. Lisäksi hän opettaa yliopistossaratkaisukeskeistä psykoterapiaa sekä kouluttaa ammatticoacheja ja työnohjaajia.

Sirkku Ruutu ja Raija Salmimies: Työnohjaajan opas – Valmentava ja ratkaisukeskeinen ote. (Alma Talent, 4. painos 2023)

Kirjoittaja Sirkku Ruutu ja Raija Salmimies

Aiheeseen liittyvää