Täytyykö kuu­kausi­palk­kai­sen työntekijän tulospalkkio huomioida aina vuo­si­lo­ma­pal­kas­sa?

16.02.2024 11:39

Tulospalkkiojärjestelmät ovat hyvin monenlaisia. Järjestelmän sisältö voi vaikuttaa siihen, huomioidaanko kuukausipalkkaisen työntekijän tulospalkkio vuosilomapalkassa.

Kuu­kausi­palk­kai­sen työntekijän vuosilomapalkka

Vuosilomalain pääsääntö on, että kuukausipalkkainen työntekijä saa vähintään keskimääräisen tai säännönmukaisen palkkansa loman ajalta.

Laki sisältää useita lomapalkan palkanlaskentasääntöjä, ja monesti niistä joudutaan käytännössä soveltamaan samanaikaisesti useampaa kuin yhtä.

Tu­los­palk­kauk­sen periaatteita

Tulospalkan kertymis- ja jakoperusteet voivat olla hyvin monenlaisia. Kertymisperusteisiin voi vaikuttaa esimerkiksi yksilön työtulos, ryhmän työtulos tai näiden yhdistelmä. Jakoperuste voi olla esimerkiksi tehdyt säännölliset työtunnit.

Periaatteet tulospalkkion huomioimisesta vuo­si­lo­ma­pal­kas­sa

Tulospalkan osalta sääntö on, että se on otettava huomioon, jos sitä ei muutoin kerry loman ajalta. Tämä periaate käy ilmi muun muassa työneuvoston lausunnosta TN 1346-98. Tulospalkkion osuus lomapalkkaan lasketaan tulospalkkiosta laskettua keskipäiväpalkkaa ja lomapäivien lukumäärän mukaan määräytyvää kerrointa käyttäen.

Työneuvoston kannan mukaan edellä lausuttu ei riipu siitä, kertyykö palkkio työryhmän tekemän työsuorituksen vai työntekijän henkilökohtaisen suorituksen perusteella, vaan palkkio on lähtökohtaisesti otettava huomioon kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkkaa laskettaessa. Edellytyksenä on kuitenkin se, että tällaista palkan lisää maksetaan säännöllisesti.

Sen sijaan tulospalkkiota ei tarvitse ottaa vuosilomapalkassa erikseen huomioon silloin, kun tavanomaisia tulospalkkiota kertyy myös työntekijän vuosiloman ajalta. ”Tavanomaisella” tarkoitetaan tässä sitä, että tulospalkkio kertyy samansuuruisena myös loman ajalta.

Vastaavasti tulospalkkio on otettava huomioon myös vuosilomalain mukaista vuosilomakorvausta laskettaessa.

Jos tulospalkkiojärjestelmä poikkeaa edellä mainituista kriteereistä, ei tulospalkkioita huomioida vuosilomapalkassa, ellei niin erikseen sovita.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää