KKO: Rikoksesta tuomitun kuolleen henkilön sisarella oli oikeus hakea tuomion purkamista

29.02.2024 10:21

A oli tuomittu ehdolliseen vankeuteen seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. A oli kuollut tuomion saatua lainvoiman. A:n kanssa hyvin läheisellä sisarella oli oikeus hakea tuomion purkamista, kun tuomion katsottiin merkittävällä tavalla puuttuneen sisaren yksityiselämään. 

Korkeimman oikeuden arviointi läheisen asia­le­gi­ti­maa­tios­ta

Korkein oikeus toteaa, että rikosasiaa on pidettävä henkilöön sidottuna asiana, joten asialegitimaatio on lähtökohtaisesti vain asianosaisilla. Tätä periaatetta seuraten on säännönmukaisessa muutoksenhaussa katsottu, että syyksilukemiseen kohdistuva muutoksenhaku raukeaa vastaajan kuollessa muutoksenhaun ollessa vireillä. 

Arvioitaessa asialegitimaatiota tämänkaltaisissa asioissa on kuitenkin otettava huomioon edellä todetut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaista yksityiselämän suojaa koskevat periaatteet. Yksityiselämän suoja kattaa joissakin tilanteissa myös vainajan maineen. Objektiivisesti väärä vainajaa koskeva rikostuomio saattaa siten tietyissä tilanteissa loukata läheisen oikeutta nauttia yksityiselämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta. Järjestelyä, jossa läheisellä ei olisi lainkaan oikeutta hakea tällaisen tuomion kumoamista, voidaan pitää edellä esitetyn pohjoismaisen vertailun perusteella poikkeuksellisena. 

Tavanomaisen ja vähäisen rikostuomion ei voida kuitenkaan katsoa vaikuttavan suoraan ja kielteisesti niihin oikeuksiin, jotka läheisille on taattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa. Vaikka jokaisesta rikostuomiosta saattaa seurata mainehaitta, tällaisen mainehaitan on oltava riittävän vakava, jotta ratkaisun voisi katsoa koskevan välittömästi myös läheisten etua ja oikeutta. Kuolleen vastaajan läheisen oikeutta hakea rikostuomion purkua ei siten voida pitää perusteltuna kaikissa tilanteissa. 

Johtopäätöksenään Korkein oikeus katsoo olevan perusteltua, että rikoksesta tuomitun kuolleen henkilön läheisellä on oikeus saada arvioitavaksi sellaisen rikostuomion oikeellisuus, jolla on luonteensa tai tosiasiallisten seuraustensa puolesta merkittävä vaikutus tämän yksityiselämän suojaan. Jotta rikostuomiolla voisi olla tällainen vaikutus läheisen oikeuksiin, hänen suhteensa tuomittuun on oltava riittävän läheinen. Korkein oikeus katsoo, että näillä edellytyksillä tuomitun läheisellä on oikeus hakea rikostuomion purkamista. 

Lue koko ratkaisu KKO:2024:19 Suomen Laki –hakupalvelussa. 
 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää