KKO arvioi kannabiskasvien kasvattamisesta määrättävää rangaistusta 

15.03.2024 09:47

A oli kasvattanut asunnossaan kolmea kannabiskasvia sekä neljää kannabiskasvin taimea. Kasvatustilat olivat olleet varustettuina suurtehovalaisimilla, ilmapumpuilla, ilmasuodattimilla ja muuntajilla. 

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että A oli voinut odottaa saavansa huumausainetta 100 grammaa kasvia kohden ja ainakin noin 60 grammaa taimea kohden. 

Korkeimman oikeuden arviointi

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2018:7 todetuin tavoin nykyisissä kehittyneissä kasvatusolosuhteissa tuottoarvio 25 grammaa kasvia kohden on perusteltavissa oleva, joskin varsin varovainen. Edellä selostetun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon 15.3.2023 mukaan siinä huumausaineen määrän lisäämisen kannalta merkitykselliset tekijät huomioon ottaen sisäkasvatetun kannabiskasvin tuoton mediaanina voidaan pitää 34 grammaa kasvia kohden ja Suomesta kerättyjen tulosten perusteella 45 grammaa kasvia kohden. A:lta takavarikoidut suuret kannabiskasvit, joista kaksi oli ainakin noin 150 senttimetriä korkeita, osoittavat, että hänen käyttämissään kasvatusmenetelmissä on ollut sellaisia THL:n lausunnossakin tarkoitettuja huumausaineen määrän lisäämisen kannalta merkityksellisiä tekijöitä, joiden vaikutuksesta huumausaineen tuotto on ollut suurempi kuin oikeuskäytännössä käytetty keskimääräinen 25 grammaa kasvia kohden. 

Hovioikeus on A:n oman kertomuksen, syyttäjän esittämän selvityksen ja A:n järjestämien kasvatusolosuhteiden perusteella sekä takavarikoitujen kasvien koko ja laatu huomioon ottaen katsonut, että A oli voinut odottaa saavansa 100 grammaa huumausainetta kutakin kasvattamaansa kasvia ja tainta kohden. Korkeimmalla oikeudella ei ole aihetta arvioida A:lta takavarikoitujen makuuhuoneen kasvatustiloissa kasvaneista suurista kannabiskasveista saatavissa olleen marihuanan määrää toisin kuin hovioikeus. Tältä osin huumausaineen odotettavissa olevaksi tuotoksi voidaan siis katsoa 100 grammaa kasvia kohden eli yhteensä 300 grammaa. 

Korkein oikeus pitää selvänä, että A on tavoitellut samanlaista satoa keittiöstä takavarikoiduista neljästä taimivaiheessa olleesta kannabiskasvista. Pienten taimien osalta on kuitenkin otettava huomioon, ettei niiden kasvatus välttämättä onnistu kaikilta osin tavoitellulla tavalla hyvissäkään kasvatusolosuhteissa. Huomioon ottaen edellisessä kohdassa lausutun Korkein oikeus katsoo, että A:n järjestämissä kasvatusolosuhteissa taimista odotettavissa oleva tuotto on Korkeimman oikeuden arvion mukaan ainakin 60 grammaa marihuanaa kannabiskasvia kohden eli yhteensä 240 grammaa huumausainetta, mitä A:n on täytynyt pitää varsin todennäköisenä. 

Rangaistuksen määrääminen

Rangaistuksen määräämistä koskevat yleiset periaatteet ilmenevät rikoslain 6 luvun 3 ja 4 §:stä. Rikoslain 50 luvun 1 §:n mukaisesti huumausainerikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. 

A on kasvattanut seitsemän kannabiskasvia, joista neljä on ollut vasta taimia. Edellä todetulla tavalla A:n tuotto-odotuksen on täytynyt olla yhteensä ainakin 540 grammaa huumausainetta. Lisäksi A on pitänyt hallussaan 3,5 grammaa kuivattuja marihuanan kukintoja sekä 101 grammaa marihuanan lehtiä. Hovioikeuden tavoin Korkein oikeus katsoo, ettei marihuanan lehtien hallussapidolla ole merkittävää vaikutusta määrättävään rangaistukseen. 

Korkein oikeus toteaa, että törkeimpien huumausainerikosten kohdalla rangaistuksen mittaamisessa on uudemmassa oikeuskäytännössä kiinnitetty huumausaineen laadun ja määrän ohella huomiota myös rikoksen tekotapaan ja tekijän syyllisyyteen (KKO 2017:9 ja KKO 2020:45). Lisäksi on voitu ottaa huomioon se, että huumausainerikosten rangaistuskäytäntö on ollut muihin rikoslajeihin verrattuna poikkeuksellisen ankaraa. Näillä seikoilla on merkitystä myös lievempien tekojen ja vähemmän vaarallisten huumausaineiden kohdalla. Korkein oikeus harkitsee oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi A:n syyksi luetusta huumausainerikoksesta 6 kuukautta vankeutta. Kun otetaan huomioon hovioikeuden täytäntöönpantavaksi määräämän ehdollisen vankeusrangaistuksen vaikutus rangaistukseen, on hovioikeuden A:lle tuomitsema yhteinen vankeusrangaistus alennettava 10 kuukaudeksi vankeutta. 

Lue koko ratkaisu KKO:2024:21 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää